دفتر مدیریت کلاس:

 

وزارت آموزش و پرورش

معاونت آموزش ابتدایی

دفتر مدیریت کلاس

(ویژه مدارس طرح تخصصی)

 

 

شهرستان / منطقه / ناحیه :

نام آموزشگاه :

پایه تحصیلی :

نام آموزگار :

سال تحصیلی :  ۹۹-۱۳۹۸

 

 

اسناد تحویل بنیادین آموزش و پرورش :

  • نقشه جامع علمی کشور
  • سند تحول راهبردی آموزش و پرورش
  • قانون برنامه ی پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
  • سند برنامه ی درسی ملی

 

 

اهداف دوره ابتدایی در سند تحول بنیادین :

۱- رشد فضایل اخلاقی و تزکیه ی دانش آموزان بر پایه ی تعالیم عالیه ی اسلام و تقویت بصیرت دینی.

۲- پرورش انسانهای موحد، مومن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت.

۳- افزایش کیفیت فرآیندها و برون دادهای نظام آموزش و پرورش ابتدایی.

۴- ارتقاء کمی و کیفی فرصت های برابر آموزش برای همه ی کودکان پیش دبستانی و دبستانی و تحقق اهداف برنامه آموزش برای همه.

۵- ایجاد محیط یادگیرنده در مدارس، با محوریت فعالیت های یادگیری و استفاده از کتابهای درسی به عنوان یکی از ابزارهای آموزش.

۶- توسعه ی یادگیری گروهی و خلاق و روش های نوین و فعال تدریس در راستای افزایش مهارت و نگرش های مورد نیاز برای زندگی در عصر حاضر و آینده.

۷- توسعه ی دانش و ارتقاء سطح مهرت های حرفه ای و توانمندسازی نیروی انسانی.

۸- تقویت وحدت فرماندهی و هم افزایی سازمانی نیروها و امکانات، فارغ از تعلقات بخشی و جزئی نگری.

۹- بهره گیری هوشمندانه از فن آوری های نوپدید ارتباطی و اطلاعاتی در آموزش های پیش دبستانی، دبستانی و دسترسی آسان معلمان و دانش آموزان به آنها.

۱۰- تعامل موثر با خانوده ها، سازمانها و نهادهای دولتی و مردم نهاد مرتبط و استفاده از فرصت های موجود.

 

راهبردهای سند تحول بنیادین در آموزش ابتدایی :

۱- ایجاد زمینه های مناسب برای شناسایی، جذب، آموزش و نگه داشتن کودکان لازم التعلیم و بازگرداندن ترک تحصیل کنندگان به مدرسه، به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی و عشایری.

۲- بسترسازی ارتقاء فرهنگ و سواد قرآنی با تاکید بر انس با قرآن.

۳- فراهم سازی بسترهای توسعه منابع انسانی به ویژه معلمان با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته روستایی و عشایری.

۴- بسترسازی مناسب جهت مدیریت منسجم عناصر نظام آموزش و پرورش ابتدایی.

۵- ایجاد زمینه های یکپارچگی مدیریت و برنامه ریزی آموزش های پیش از دبستان با تمرکز بر هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی با محوریت وزارت آموزش و پرورش.

۶- ایجاد زمینه های توسعه و نهادینه شدن مدرسه محوری در آموزش و پرورش دوره ابتدایی.

۷- ایجاد زمینه های لازم جهت بهره گیری از تجهیزات و فن آوری های نوین.

۸- فراهم سازی زمینه های لازم جهت استفاده از توانمندی ها و امکانات نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی.

۹- کیفیت بخشی آموزش های دوره ابتدایی، با تاکید بر فرآیندهای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی مبتنی بر یادگیرندگان، محیط و فضا و محتوای آموزشی.

۱۰- بسترسازی مناسب جهت استقرار ساختار جدید دوره ابتدایی.

 

 

اهداف کلی پایه ی ششم ابتدایی

با ایجاد پایه ششم ابتدایی در دوره ابتدایی اهداف این پایه به طور جداگانه توسط شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده است. این اهداف عبارتنداز :

– تکمیل، تعمیق و تثبیت اهداف مصوب دوره ابتدایی متناسب با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و همسو با برنامه ی درسی ملی

– تربیت همه جانبه دانش آموزان در راستای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه متناسب با موقعیت ها و نیازهای جدید و پاسخ به اقتضائات آن و کسب آداب و مهارت های ضروری برای ورود به دوره تحصیلی بعدی و تامین زندگی

 

اهداف برنامه های درسی پایه ی ششم ابتدایی

اهداف برنامه های درسی پایه ی ششم باتوجه به اهداف کلی و اهداف دوره ابتدایی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش به شرح زیر است:

۱- تربیت عقلانی و تقویت تفکر و تعقل

۲- تعمیق باور به ارزشمندی نهاد خانواده، وطن، فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی و ارج نهادن به میراث فرهنگی، قانون، صداقت و پاکی

۳- تقویت باور به هدفمندی خلقت، آیه بودن آن، ارزشمندی مخلوقات و درک قوانین و زیبایی های جهان آفرینش

۴- آشنایی با آداب و مهارت های زندگی و به کارگیری آن ها

۵- آشنایی با تاثیر کار و تلاش در پیشرفت کشور، مشاغل و فرایندهای اقتصادی در محیط زندگی

۶- توانایی به کارگیری مهارت های اصلی زبان و خواندن و نوشتن متون زبان فارسی

۷- توانایی به کارگیری مفاهیم و مهارت های پایه ی ریاضی در حل مسایل روزمره ی زندگی

۸- نگرش ها و مهارت های پایه در خلق آثار فرهنگی هنری با رویکرد تربیت هنری

۹- شناخت و کاربرد روش ها، مواد و ابزارهای علمی و فناورانه در یادگیری و زندگی روزمره

 

جدول شماره (۱) مواد درسی و ساعات کار هفتگی دوره ابتدایی

مواد درسی کلاس اول کلاس دوم کلاس سوم کلاس چهارم کلاس پنجم کلاس ششم
قرآن ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
تعلیمات دینی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
انشاء فارسی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
املاء ۳ ۲ ۲ ۲ ۱
فارسی(خواندن و درک مطلب) ۱۱ ۳ ۴ ۳ ۳ ۲
مطالعات اجتماعی* ۲ ۳ ۳ ۳
هنر(نقاشی، خطاطی،کاردستی)* ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
علوم تجربی و بهداشت ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲
ریاضی ۵ ۵ ۴ ۴ ۴ ۴
سلامت و تربیت بدنی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تفکر و پژوهش ۱
کار و فن آوری ۱
مجموع ساعات هفتگی ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵

 

*دروس مطالعات اجتماعی و هنر در پایه های چهارم و پنجم مجموعا در هفته ۴ ساعت ارائه خواهد شد.(یک هفته،۱جلسه هنر و ۳ جلسه مطالعات اجتماعی، هفته دیگر ۲ جلسه هنر و ۲ جلسه مطالعات اجتماعی)

 

 

جدول شماره (۲) برنامه درسی

برنامه درسی پایه :                             درس :
جلسه

روز

اول دوم سوم چهارم پنجم
شنبه          
یکشنبه          
دوشنبه          
سه شنبه          
چهارشنبه          

 

 

 

 

جدول شماره (۲) برنامه درسی

برنامه درسی پایه :                             درس :
جلسه

روز

اول دوم سوم چهارم پنجم
شنبه          
یکشنبه          
دوشنبه          
سه شنبه          
چهارشنبه          

 

جدول شماره (۲) برنامه درسی

برنامه درسی پایه :                             درس :
جلسه

روز

اول دوم سوم چهارم پنجم
شنبه          
یکشنبه          
دوشنبه          
سه شنبه          
چهارشنبه          

 

 

 

جدول شماره (۲) برنامه درسی

برنامه درسی پایه :                             درس :
جلسه

روز

اول دوم سوم چهارم پنجم
شنبه          
یکشنبه          
دوشنبه          
سه شنبه          
چهارشنبه          

 

جدول شماره (۲) برنامه درسی

برنامه درسی پایه :                             درس :
جلسه

روز

اول دوم سوم چهارم پنجم
شنبه          
یکشنبه          
دوشنبه          
سه شنبه          
چهارشنبه          

 

 

جدول شماره (۴) جدول ثبت اسامی و مشخصات دانش آموزان کلاس ……………………………

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد
۱       ۲۳      
۲       ۲۴      
۳       ۲۵      
۴       ۲۶      
۵       ۲۷      
۶       ۲۸      
۷       ۲۹      
۸       ۳۰      
۹       ۳۱      
۱۰       ۳۲      
۱۱       ۳۳      
۱۲       ۳۴      
۱۳       ۳۵      
۱۴       ۳۶      
۱۵       ۳۷      
۱۶       ۳۸      
۱۷       ۳۹      
۱۸       ۴۰      
۱۹       ۴۱      
۲۰       ۴۲      
۲۱       ۴۳      
۲۲       ۴۴      

 

 

جدول شماره (۴) جدول ثبت اسامی و مشخصات دانش آموزان کلاس ……………………………

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد
۱       ۲۳      
۲       ۲۴      
۳       ۲۵      
۴       ۲۶      
۵       ۲۷      
۶       ۲۸      
۷       ۲۹      
۸       ۳۰      
۹       ۳۱      
۱۰       ۳۲      
۱۱       ۳۳      
۱۲       ۳۴      
۱۳       ۳۵      
۱۴       ۳۶      
۱۵       ۳۷      
۱۶       ۳۸      
۱۷       ۳۹      
۱۸       ۴۰      
۱۹       ۴۱      
۲۰       ۴۲      
۲۱       ۴۳      
۲۲       ۴۴      

 

 

جدول شماره (۵) ثبت غیبت دانش آموزان کلاس ……………………………

نام و نام خانوادگی تاریخ و علت غیبت (موجه/غیرموجه) جمع بندی
موجه غیرموجه
  تاریخ                
علت            
  تاریخ                
علت            
  تاریخ                
علت            
  تاریخ                
علت            
  تاریخ                
علت            
  تاریخ                
علت            
  تاریخ                
علت            
  تاریخ                
علت            
  تاریخ                
علت            
  تاریخ                
علت            
  تاریخ                
علت            
  تاریخ                
علت            
  تاریخ                
علت            
  تاریخ                
علت            
  تاریخ                
علت