واحدهای حسابداری
به واحدهای اقتصادی گفته می شود که فعالیتهای انتفاعی دارند مانند شرکت ایران خودرو
واحدهای غیر انتفاعی:

به واحدهای اقتصادی که فعالیت غیر انتفاعی دارند واحدهای غیر انتفاعی گفته می شود مانند شهرداریها

واحدهای انتفاعی از دو نظر قابل تقسیم هستند:

از نظر نوع فعالیت: واحد های انتفاعی از نظر نوع فعالیت به دو بخش تقسیم می شوند:

۱- واحد های تجاری انتفاعی :
اشخاص یا موسساتی هستند که به قصد تحصیل سود به فعالیتهای تجاری می پردازند مانند انواع موسسات و شرکتهای تجاری.

۲- واحدهای غیر تجاری انتفاعی:
اشخاص یا موسساتی هستند که به قصد تحصیل سود به فعالیتهای غیر تجاری می پردازند مانند موسسات خدماتی.

از نظر طرز تشکیل: واحدهای انتفاعی از نظر طرز تشکیل به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:

۱- موسسات انفرادی:
این موسسات که موسسات تک مالکی هم شناخته می شوند، کل سرمایه آنها به یک نفر تعلق دارد مانند تجار و کسبه.

۲- شرکتهای ضمانتی:
این شرکتها برای انجام فعالیتهای با نام بخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت شرکا در قبال پرداخت بدهیهای شرکت محدود به سرمایه ای که در شرکت دارند، نمی باشد. از آن جمله می توان به شرکتهای تضامنی، شرکتهای نسبی و شرکتهای مختلط اشاره کرد.

۳- شرکتهای سرمایه :
این شرکتها برای انجام فعالیتهای انتفاعی با سرمایه گذاری چند نفر به وجود می آیند و شرکا نسبت به پرداخت بدهیهای شرکت دارای مسئولیتی محدود به مبلغ اسمی سرمایه خود می باشند مانند شرکتهای سهامی، شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای دولتی.

۴- موسسات انتفاعی غیر تجاری:
موسساتی هستند که برای انجام خدمات حرفه ای و کسب منافع مادی توسط یک یا چند نفر ایجاد می شوند و به عنوان موسسه غیرتجاری به ثبت می رسند مانند کانونهای فنی و حقوقی و موسسات حسابرسی.