با همکاری نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت، مراکز توسعه پژوهش‌های بین رشته‌ای معارف اسلامی و علوم سلامت راه‌اندازی شد.

راه‌اندازی مراکز توسعه پژوهش‌های بین رشته‌ای معارف و سلامت

به گزارش حوزه دانشگاهیگروه علمی پزشكی گروه تحریریه سایت جوان؛ با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت، مراکز توسعه پژوهش‌های بین رشته‌ای معارف اسلامی و علوم سلامت به منظور توسعه مرزهای دانش و بومی سازی علوم سلامت با معارف اسلامی راه اندازی شد.

با امضای تفاهم نامه معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری یکسان صورت گرفته، وزارت بهداشت و درمان متعهد شد با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به منظور توسعه مرزهای دانش و بومی سازی علوم سلامت با معارف اسلامی، در ده منطقه آمایشی دانشگاه‌های وزارت بهداشت، مراکز توسعه پژوهش‌های بین رشته‌ای معارف اسلامی و علوم سلامت را راه اندازی کند.

راه‌اندازی مراکز توسعه پژوهش‌های بین رشته‌ای معارف و سلامت

بر اساس مفاد این تفاهم نامه، مرکز توسعه پژوهش های بین رشته‌ای معارف اسلامی و علوم سلامت هر منطقه از یک هیات امنا به ریاست مدیر دانشگاه علوم پزشکی آن منطقه تشکیل خواهد شد که با تصویب هیات امنا و با هماهنگی معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، مدیر مراکز منصوب می شود.

همچنین به همین جهت نخستین نشست هماهنگی و تبیین راهبردها وبرنامه های مراکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت با حضور روسا و معاونین مراکز ده گانه، معاون معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و همچنین قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۹ شهریور ماه امسال در مشهد مقدس برگزار شد.

انتهای پیام/

مراکز توسعه پژوهش‌های بین رشته‌ای معارف و سلامت راه اندازی شد

واژه های کلیدی: مقام معظم رهبری | وزارت بهداشت | دانشگاه | بهداشت | اندازی | آموزشی | دانشگاه | پزشکی | سلامت | آموزش | همکاری