همکاران محترم جهت ثبت نام در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی به آدرس زیر مراجعه نمایند.
ecf.roshd.ir

ecf.roshd.ir - جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

ecf.roshd.ir – جشنواره تولید محتوای الکترونیکی