نمونه سوالات ضمن خدمت فعالیت اردویی

.۱مأموریت اصلی آموزش و پرورش چیست؟
تعلیم و تربیت
تربیت **
تعلیم
پرورش و کشف استعدادها
.۲آموزش و پرورش چند سال تعلیم و تربیت رسمی را بر عهده دارد؟
۱۲سال **
۶سال
۱۵سال
۱۸سال
.۳عامل توسعه و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه کدام است؟
پرورش
آموزش
آموزش و پرورش **
.۴کدام گزینه در مورد تربیت صحیح است؟
نیاز اساسی انسان است
امری ضروری برای پیشرفت جامعه
مأموریت اصلی آموزش و پرورش، تربیت است
همه موارد **
… .۵کانون اصلی تربیت است؟
دانشگاه
مدرسه **
حوزه
همه موارد
.۶کدام یک برنامه های عمومی تعلیم و تربیت در مدرسه می باشد؟
برنامه های آموزشی
برنامه های ورزشی
برنامه های فرهنگی
همه موارد **
.۷مدرسه قادر به پاسخگویی همه نیازهای دانش آموزان نیست
صحیح **
غلط
.۸کدام گزینه محیط یادگیری خارج از مدرسه است؟
کارگاه
آزمایشگاه
فرهنگسراها **
۲ و۱
.۹کدام گزینه محیط یادگیری خارج از مدرسه نیست؟
کارگاه
آزمایشگاه
فرهنگسراها
** ۲ و۱
.۱۰کدام گزینه محیط یادگیری خارج از مدسه است؟
ورزشگاه ها، فرهنگسراها، پژوهشکده ها
پارک و نگارستان ها، اماکن بازدیدی، موزه ها
اردوگاه ها و مجموعه های ورزشی، کانون های تربیتی
همه موارد **
.۱۱یادگیری محدود به کلاس درس نیست
درست **
نادرست
.۱۲تکمیل آموزش در مدارس نیازمند چیست؟
فعالیت های گروهی در مدرسه
فعالیت های گروهی خارج از مدرسه
فراهم کردن شرایط یادگیری مناسب *
۳ و۲
.۱۳کدام نوع از فعالیت های خارج از مدرسه مورد علاقه دانش آموزان است؟
عضویت در کتابخانه
حضور در ورزشگاه
اردو **
اشتراک مجلات و استفاده از مطالب آن
.۱۴کدام گزینه صحیح است؟
هر پرورشی به آموزش احتیاج دارد
هر اموزشی می تواند به پرورش منجر شود
هر کار پرورشی بدون آموزش امکان پذیر نیست
همه موارد **
.۱۵کشورهای توسعه یافته در کدام بخش سرمایه گذاری انجام می دهند؟
حوزه اقتصادی
حوزه سیاسی
حوزه فرهنگی
حوزه تربیت و آموزش و پرورش **
.۱۶کدام جمله صحیح است؟
مدرسه قادر است تمام خدمات تربیتی و آموزشی را ارائه نماید
مدرسه با اینکه محدودیت زمانی و مکانی و ضوابط خاص دارد ولی تمام خدمات تربیتی و آموزشی را ارائه
می کند
مدرسه قادر است بخشی از خدمات آموزشی و تربیتی را ارائه نماید **
گزینه ۱و ۲
.۱۷رابطه آموزش و پرورش یک رابطه دو سویه است
صحیح **
غلط
.۱۸نقش مربیان در تربیت دانش آموزان چیست؟
شناخت دانش آموزان
فراهم کردن زمینه های رشد*
کشف استعدادها
گزینه ۱و ۲
.۱۹مهمترین شرط تربیت چیست؟
استعداد داشتن
زمینه رشد داشتن
زمینه رشد داشتن
همه موارد*
.۲۰کدام تربیت زیر ساخت سایر تربیت هاست؟
تربیت اقتصادی حرفه ای
تربیت علمی آموزشی
تربیت زیستی بدنی
تربیت اعتقادی اخلاقی **
.۲۱کدام تربیت بایدها و نبایدها را شامل می شود؟
اعتقادی
اجتماعی
اخلاقی **
علمی
.۲۲تشکیل شوراهای دانش آموزی نمادی از کدام تربیت است؟
اجتماعی
حرفه ای
آموزشی
سیاسی **
.۲۳در سند تحول بنیادین درباره ساحت … بیان می کند که دانش آموزان نسبت به هستی باید نگاه آیه ای
داشته باشند.
علمی آموزشی **
اعتقادی اخلاقی
زیستی بدنی
اقتصادی حرفه ای
.۲۴در ساحت علمی آموزشی ما باید تلاش کنیم نگاه بچه ها نسبت به پدیده های طبیعی و اجتماعی نگاه
… باشد.
آیه ای
عالمانه **
مسئولانه
حرفه ای
.۲۵پایه و اساس فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی در مدارس ساحت … است
هنری و زیبا شناسی
علمی و آموزشی
زیستی و بدنی **
اجتماعی و سیاسی
.۲۶اردو می تواند به چند نوع از تربیت بپردازد؟
دو نوع
سه نوع
چهار نوع
شش نوع **
.۲۷اولین گام در برنامه ریزی اردو … است
تعیین روابط
تعیین نقش دانش آموزان
هدف **
۲ و۱
.۲۸کدام گزینه تعریف درستی از اردو می باشد؟
سفر دسته جمعی درون شهری دانش آموزان به صورت داوطلبانه
سفر دسته جمعی برون شهری دانش آموزان به صورت داوطلبانه
سفر دسته جمعی درون و برون شهری دانش آموزان به صورت داوطلبانه با مقاصد علمی، آموزشی فرهنگی
زیارتی سیاحتی و … **
.۲۹کدام گزینه اهداف عمومی اردو نیست؟
بسترسازی برای تمرین زندگی
توجه به جذابیت و تنوع **
تقویت روحیه نشاط و شادابی
افزایش آگاهی های عمومی
.۳۰برنامه ریزی برای اجرای یک اردو فقط قبل و در حین اردو انجام می گیرد؟
صحیح
غلط **
.۳۱بیمه مسئولیت مدنی به دانش آموزان و عوامل اجرایی را شامل می شود
صحیح
غلط **
.۳۲انتخاب و هماهنگی عوامل اجرایی با توجه به ضوابط از اقدامات قبل از برگزاری اردو است.
صحیح **
غلط
.۳۳تشکیل پرونده از اقدامات بعد از برگزاری اردو است.
صحیح
غلط **
.۳۴اگر اردوها مدرسه محور هستند، بایستی … بررسی کند و مجوز برگزاری اردو را صادر کند
شورای مدرسه **
مدیر مدرسه
مدیر منطقه
شورای دانش آموزی
.۳۵متقاضی اردوی مدرسه محور در دوره ابتدایی اول و دوم کدام مرجع است؟
مدیر مدرسه – شورای مدرسه
مدیر مدرسه – مدیر مدرسه **
شورای مدرسه – مدیر مدرسه
مدیر منطقه – آموزش و پرورش منطقه
.۳۶متقاضی اردوی مدرسه محور درون و برون شهرستان در پایه ششم ابتدایی کدام مرجع است؟
مدیر مدرسه – شورای مدرسه
مدیر مدرسه – مدیر مدرسه / مدیر منطقه **
شورای مدرسه – مدیر مدرسه
مدیر منطقه – آموزش و پرورش منطقه
.۳۷متقاضی اردوی مدرسه محور درون و برون شهرستان در پایه متوسطه اول و دوم کدام مرجع است؟
مدیر مدرسه – شورای مدرسه
مدیر مدرسه – مدیر مدرسه / مدیر منطقه **
شورای مدرسه – مدیر مدرسه
مدیر منطقه – آموزش و پرورش منطقه
.۳۸مرجع صدور مجوز اولیه در پایه ششم، متوسطه اول و دوم کدام گزینه می باشد؟
مدیر مدرسه
آموزش و پرورش منطقه
شورای مدرسه
گزینه ۱و ** ۲
.۳۹برای اینکه اردوهای … و … داشته باشیم بایستی به ضوابط و مقررات تدوین شده توجه کنیم.
ایمن، مدرسه محور
ایمن، با کیفیت **
با کیفیت، مدرسه محور
همه موارد
-۴۰تعریف اردو شامل اردو است
درست **
نادرست
-۴۱اردو باید داوطلبانه باشد
صحیح **
غلط
-۴۲اهداف برگزاری اردو چیست؟
علمی
فرهنگی
هنری
همه موارد **
-۴۳سیاست های ناظر بر اردو کدام است؟
جذابیت داشتن اردو
تنوع در برگزاری اردو
هر دو مورد **
-۴۴در هدف گذاری و برنامه ریزی اردوها بایستی به تقویت بنیه … و … دانش آموزان توجه کرد
اعتقادی و اجتماعی
اعتقادی و اخلاقی **
اخلاقی و فرهنگی
اخلاقی و اجتماعی
-۴۵فرصت اردو بهترین فرصت برای تربیت اعتقادی دانش آموزان است
صحیح **
غلط
-۴۶در تعریف اردو بایستی به کدام دو نکته مهم توجه شود؟
داوطلبانه بودن شرکت دانش آموزان و درون یا برون شهری بودن اردو
داوطلبانه بودن شرکت دانش آموزان و هدفمند بودن اردو **
هدفمند بودن اردو دسته جمعی بودن آن
دسته جمعی بودن اردو و درون یا برون شهری بودن آن
-۴۷برگزاری اردو در ایام امتحانات مطابق ماده … آیین نامه اجرایی ممنوع است
۱۰۵
** ۱۰۷
۱۱۵
۲۲۰
-۴۸برگزاری اردو در کدام مورد بلامنع است؟
در مناطق آزاد مانند کیش و قشم **
شنا در رودخانه ها برای دانش آموزان
حرکت اردوها در شرایط آب و هوایی نامناسب
اردو در ایام امتحانات و یک هفته قبل از امتحانات
-۴۹کدام گزینه در مورد امکان دانش آموزان در اردوها که در هتل ها، حسینیه ها، مهمانسراها و مراکز
دیگر انجام می گیرد، درست می باشد؟
باید استانداردهای لازم را داشته باشند
حتما مورد تأیید آموزش و پرورش باشد
حتما امکانات لازم را برای دانش آموزان اعم از مکان های بازی، استحمام، سرویس بهداشتی و … که از
نظافت لازم برخوردار باشند
همه موارد **
-۵۰خوابگاه ها و اتاق های اسکان اردوهای دانش آموزی نباید کمتر از چند نفر باشد
دو نفر
پنج نفر
چهار نفر **
شش نفر
-۵۱کدام گزینه در مورد اردوهای فرا مدرسه ای درست می باشد؟
اردوهای منطقه ای
اردوهای استانی
اردوهای کشوری
همه موارد **
-۵۲اردوهای فرا مدرسه ای منطقه ای شامل …
چند استان
چند منطقه
چند مدرسه **
چند شهرستان
-۵۳اردوهای فرا مدرسه ای استانی شامل …
چند شهرستان
چند منطقه **
چند مدرسه
چند استان
-۵۴اردوهای فرا مدرسه ای کشوری شامل …
چند استان **
چند منطقه
چند شهرستان
چند مدرسه
-۵۵متقاضی اردوی فرا مدرسه ای کدام مرجع است؟
مدیر مدرسه
شورای معاونین آموزش
معاونت پرورشی استان
معاونت پرورشی منطقه **

gozineha.ir
-۵۶متقاضی اردوی فرا مدرسه ای … است و … در منطقه تقاضا را بررسی می کنند و بعد از تأیید با امضا و
مجوز … برگزار می شود
معاونت پرورشی منطقه – شورای معاونین – رییس منطقه **
شورای معاونین – معاونت پرورشی منطقه – رییس منطقه
رییس منطقه – معاونت پرورشی منطقه – شورای معاونین
معاونت پرورشی منطقه – رییس منطقه – شورای معاونین
-۵۷متقاضی اردوی فرا مدرسه ای در استان … است و … در استان بررسی و تصویب می کنند و … مجوزش
را صادر می کند
معاون پرورشی – مدیر کل – شورای معاونین
شورای معاونین – معاون پرورشی – مدیر کل
معاون پرورشی – شورای معاونین – مدیر کل **
شورای معاونین – مدیر کل – معاون پرورشی
-۵۸تعداد دانش آموزان پیش دبستانی که تحت مدیریت یک سرپرست که مجوز دارند به اردو بروند چند
نفر می باشد؟
۶۹نفر **
۶۰نفر
۴۰نفر
۵۰نفر
-۵۹در اردوهای پیش دبستانی هر مربی چه تعداد دانش آموز تحت کنترل دارد؟
۸تا ۱۰نفر
۵تا ۱۰نفر
۱۰تا ۱۲نفر
۱۰تا ۱۳نفر **
-۶۰در اردوهای دانش آموزی پیش دبستانی برای ۶۹نفر حداقل چند مربی لازم است؟
۶مربی **
۱۰مربی
۷مربی
۶تا ۸مربی
-۶۱مدت زمان اردو در دوره پیش دبستانی چند روز می باشد؟
دو روز
یک روز **
بیش از سه روز با هماهنگی اداراه می تواند باشد
-۶۲اردوهای دانش آموزی در دوره ابتدایی اول و دوم و سوم تا شعاع … کیلومتری در محدوده شهرستان
هست
۴۰
۲۵
۱۰
** ۲۰
-۶۳دوره ابتدایی اول و دوم و سوم، حداکثر دانش آموزانی که از یک مدرسه می توانند تحت سرپرستی یک
نفر به اردو بروند … نفر است
۶۰نفر
۹۰نفر **
۶۵نفر
۴۵نفر
-۶۴در اردوهای دانش آموزی در دوره ابتدایی اول و دوم و سوم برای ۹۰نفر حداقل چند مربی برای هدایت
اردو لازم است؟
۴مربی **
۵مربی
۶مربی
۹مربی
-۶۵در اردوهای دوره ابتدایی برای ۹۰نفر چند نیروی خدماتی باید همراه اردو باشد
۹نفر
۱نفر *
۵نفر
۳نفر
-۶۶دانش آموزان پایه ششم می توانند از یک استان به استان دیگری بروند
صحیح **
غلط
-۶۷در اردوهای دانش آموزان متوسطه اول چه تعداد نفراتی تحت مدیریت و سرپرستی یک نفر است
۱۲۰نفر
۹۰نفر
۱۱۸نفر **
۱۱۲نفر
-۶۸در اردوهای دانش آموزی متوسطه اول و دوم به ازای هر ۲۸نفر دانش آموز … مربی و نهایتا برای ۱۱۸
نفر دانش آموز حداقل … مربی نیاز است.
یک – چهار **
دو – چهار
چهار – چهار
دو – شش
-۶۹چرا برای دوره دوم متوسطه نیروی خدماتی در نظر گرفته نشده است؟
دانش آموزان خودشان آنجا مسئولیت پذیر باشند
چون کارهای پشتیبانی اردو را انجام دهند
هر دو مورد **
-۷۰مدت زمان اردو در دوره متوسطه اول و دوم هم چند روز می تواند باشد
بیش از دو روز نباشد
سه روز باشد
فقط دو روز باشد
می تواند چند روز باشد **
*********************************
.۱تربیت به چه معناست؟
نقش مربیان در جهت رشد استعداد دانش آموزان
ساحت های اعتقادی و اخلاقی
ساحت های اجتماعی و سیاسی
هر سه گزینه **
.۲آموزش و پرورش برای مدت چند سال عهده دار تعلیم و تربیت دانش آموزان است؟
۱۸سال
۱۲سال **
۶سال
۱۰سال
.۳تعلیم و تربیت رسمی چیست؟
۱۲سالی که آموزش و پرورش تعلیم و تربیت دانش آموزان را بر عهده می گیرد **
۱۸سالی که آموزش و پرورش تعلیم و تربیت دانش آموزان را بر عهده می گیرد
۳سالی که معلمان برای آموزش و پرورش دانش آموزان زحمت می کشند
منظور همان ۶سالگی تا ۱۸سالگی دانش آموزان است
.۴مأموریت اصلی آموزش و پرورش چه می باشد؟
آموختن راه و رسم زندگی
آداب اسلامی
تربیت **
پرورش دانش آموزان
.۵اهمیت تربیت در چیست؟
لازمه رسیدن انسان به کمال در تربیت است
شکوفا شدن استعدادها با تربیت صحیح امکان پذیر است
بدون تربیت پیشرفت امکان پذیر نیست
هر سه گزینه **
.۶آموزش و پرورش عامل پیشرفت کدام موارد است؟
اقتصادی و فرهنگی
اجتماعی و سیاسی
دانش آموزان
** ۲ و۱
.۷مبنا و هدف محیط های بیرون از مدرسه برای دانش آموزان چیست؟
یادگیری **
تفریح و سرگرمی
محیطی برای کنجکاوی
.۸وظیفه معلمان و مربیان و دست اندر کاران مدارس فراهم آوردن شرایطی است که در آن یادگیری برای
دانش آموزان … و … باشد
مناسب و مفید **
زیاد و اساسی
مناسب و خارج از درس
قابل فهم و ساده
.۹یکی از فعالیت های گروهی خارج از مدرسه که مورد علاقه دانش آموزان است … می باشد.
سینما و تئاتر
گردش علمی
اردو **
بازدید از مراکز تفریحی
.۱۰رابطه آموزش با پرورش چیست؟
رابطه تعاملی دارند
رابطه تضاد دارند
هر دو به یک معنا هستند
اگر آموزش به درستی انجام شود به طور قطع نتیجه آن پرورش خواهد بود **
.۱۱تفکیک آموزش از پرورش کار … است
مهمی
اساسی
نادرستی **
قابل توجهی
.۱۲تربیت امری تحمیلی …
است
نیست **
شده است
می تواند باشد
.۱۳منظور از تربیت در سند بنیادین تحول آموزش و پرورش چیست؟
تربیت امری اجباری و تحمیلی است
ایجاد فضا و محیطی برای رشد بهتر دانش آموزان
فراهم کردن شرایط و زمینه های تربیت برای متربیان (دانش آموزان) برای رشد و شکوفایی استعدادهای آنها
در جهت حیات طیبه **
.۱۴آیا در امر تربیت انسان اختیار دارد؟
بله **
خیر
باید زیر نظر مربی باشد
.۱۵چرا انسان در امر تربیت اختیار دارد؟
چون خداوند انسالن را آزاد و مختار و صاحب اراده خلق کرده است
چون انسان بهتر می تواند شرایط خود را بشناسد
در امر تربیت اراده انسان نقش اصلی را دارد
گزینه الف و ج **
.۱۶نقش مربیان در تربیت دانش آموزان چیست؟
فراهم نمودن زمینه های رشد استعدادهای بالقوه به بالفعل **
فراهم نمودن زمینه های رشد استعدادهای بالفعل به بالقوه
شکوفا نمودن استعدادهای دانش آموزانی که استعدادهای خاص دارند
آماده کردن دانش آموزان برای شرکت در یک کار گروهی
.۱۷در امر تربیت … مهمترین عامل است
خانواده
علاقه **
استعداد
مدرسه
.۱۸تقسیم بندی تربیت به ابعاد وجود … بستگی دارد
مدرسه
خانواده
انسان **
همه موارد
.۱۹چه نوع تربیت هایی باید در مدرسه دنبال شود؟
تربیت اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی
تربیت اقتصادی و حرفه ای و علمی و آموزشی
تربیت هنری و زیباشناسی و زیستی و بدنی
همه موارد **
.۲۰برای اینکه اردوهای … و … داشته باشیم حتما به ضوابط و مقرراتی که در این خصوص تدوین شده باید
توجه کنیم
شاد و مفرحی
آموزنده و علمی
ایمن و با کیفیت **
زیاد و متنوع
.۲۱برای اینکه اردوهای ایمن و باکیفیتی داشته باشیم حتما باید به … و … که در این خصوص تدوین شده
توجه کنیم
برنامه ها – رویکردهایی
ضوابط – مقرراتی **
قوانین – اصولی
مکان ها – ظرفیت هایی
.۲۲در دستورالعمل هر جا از اردو سخن گفته شده منظور از اردو چه می باشد؟
بازدید، مسابقات ورزشی، همایش ها، جشنواره ها و اعزام های گروهی دانش آموزان **
تفریح و سرگرمی و گردش علمی و زیارت ها
هر نوع اعزام های دانش آموزی
مسابقات علمی فرهنگی هنری
.۲۳دانش آموزان باید با … و … در اردو حاضر شوند
آمادگی کامل – توانمندی
مایحتاج لازم – رضایت والدین
توجه و رسیدگی معلمان و مربیان
اختیار کامل – رضایت والدین **
.۲۴چند نوع هدف برای اردوها پیش بینی شده است؟
سه نوع
دو نوع **
پنج نوع
یک نوع
.۲۵اهداف پیش بینی شده در اردو را نام ببرید
اختصاصی و عمومی **
آموزشی و علمی
گردشی و تفریحی
همه موارد
.۲۶کدام مورد از اهداف برگزاری اردو است
بستر سازی برای تمرین زندگی اجتماعی
تقویت بنیه اعتقادی و اخلاقی دانش آموزان
شناسایی استعدادهای دانش آموزان
همه موارد **
.۲۷در اردو … بین بچه ها و گروه های سنی صورت می گیرد
رقابت
تعامل **
همیاری
همدلی
.۲۸مسابقات طناب کشی در اردو چه نوع فعالیتی است؟
رقابتی
ورزشی
گروهی **
جسمی و حرکتی
.۲۹اهمیت شناسایی استعدادهای دانش آموزان در اردو چیست؟
جهت به کارگیری مناسب دانش آموزان
انتخاب درست و شایسته دانش آموز مستعد
جهت برنامه ریزی و تقویت استعدادها **
همه موارد
.۳۰کدام مورد از اهداف اردو می باشد؟
افزایش آگاهی های عمومی دانش آموزان
تقویت نشاط و شادابی در بچه ها
توجه به جذابیت و تنوع در اردو
الف و ب **
.۳۱چگونه می توان بستری مناسب ایجاد کرد تا دانش آموزان بتوانند استعدادهایشان را ارائه نمایند
اردو **
برنامه های علمی
مسابقات
آزمون ها
.۳۲یکی از جذابیت های اردو فعالیت هایی است که باعث … و … دانش آموزان شود
نشاط و شادابی **
ایجاد رقابت و مسابقه
بالا رفتن معلومات و دانسته های
همه موارد
.۳۳کدام مورد به سیاست های ناظر بر اردوهای دانش آموزی اشاره دارد؟
توجه به جذابیت و تنوع اردو
مشارک دانش آموزان و اولیای دانش آموزان در برگزاری ازدوها
مطابقت دادن با نیازها
همه موارد **
.۳۴برای اینکه بتوانیم برنامه ریزی لازم برای اجرای یک اردو انجام دهیم لازم است که مقدمات و تمهیدات
چه موقع انجام شوند؟
قبل از اردو
حین اردو
بعد از اردو
همه موارد **
.۳۵مجوز اردوی مدرسه توسط چه کسی صادر می شود؟
رییس منطقه
مدیر مدرسه **
شورای مدرسه *
.۳۶اقدامات قبل از برگزاری اردو شامل کدام مورد نمی شود؟
مطالعه دستورالعمل اردوها
تشکیل جلسه شورای مدرسه
گرفتن رضایت نامه **
دریافت مجوز
.۳۷متقاضی اردوی مدرسه محور چه کسی می باشد؟
مدیر مدرسه **
شورای مدرسه
رییس منطقه
.۳۸مراجع بررسی و تصویب اردوهای مدرسه محور کیست؟
مدیر مدرسه
شورای مدرسه
هر دو مورد **
.۳۹دوره ابتدایی اول تا شعاع چند کیلومتری می توانند دانش آموزان را به اردو ببرند؟
شعاع ۲۰کیلومتری از طرف مدرسه
داخل محدوده شهرستان **
هر دو مورد *
.۴۰هماهنگی وسایل نقلیه بر عهده چه کسی است؟
فرم بایستی توسط مدیر شرکتی که وسیله نقلیه را تأمین می کند تأیید شود
اگر از وسایل نقلیه اداری استفاده می شود مسئول اداره بایستی فرم را تأیید کند
توسط مدیر مدرسه باید تهیه شود
الف و ب **
.۴۱در ضمیمه فرم رضایت نامه (فرم )۱باید چه چیزهایی قید شود؟
زمان، مکان، مدت اردو
برنامه ها و فعالیت های اردو
بیماری یا مشکل دانش آموز
الف و ب **
.۴۲چه کسانی می توانند فرم رضایت نامه را امضا نمایند؟
فرم باید توسط پدر یا قیم قانونی امضا شود
اگر مادر از پدر وکالت داشته باشد می تواند امضا کند
اگر قانون و دادگاه حق قیم بودن را به مادر داده باشد
همه موارد **
.۴۳کدام مورد به عنوان گام اول از اقدامات قبل از اردو می باشد؟
تشکیل جلسه شورای مدرسه
دریافت مجوز
مطالعه دستورالعمل اردوها **
اطلاع رسانی
.۴۴برای دوره پیش دبستانی تا چه مسافتی مجاز به برگزاری اردو هستیم؟
تا شعاع ۱۰کیلومتری
تا شعاع ۲۰کیلومتری **
تا شعاع ۳۰کیلومتری
تا شعاع ۴۰کیلومتری
.۴۵کدام جمله صحیح است؟
برگزاری اردوی پیش دبستانی مجاز تا شعاع ۳۰کیلومتری درون شهرستان
برگزاری اردوی پیش دبستانی مجاز تا شعاع ۲۰کیلومتری فقط درون شهرستان **
برگزاری اردوی پیش دبستانی مجاز تا شعاع ۲۰کیلومتری برون شهرستان
برگزاری اردوی پیش دبستانی مجاز تا شعاع ۲۰کیلومتری شهرستان با شهرستان
.۴۶اقدام اطلاع رسانی شامل کدام موارد است؟
نوع اردو
مکان اردو
تجهیزاتی که دانش آموزان باید داشته باشند
همه موارد
.۴۷بیمه کردن مربی و دانش آموز جزو کدام مراحل می باشد؟
حین اردو
قبل از اردو **
بعد از اردو
.۴۸برای رفتن به اردو کدام بیمه لازم می باشد؟
بیمه حوادث دانش آموزان
بیمه مسئولیت مدنی عوامل اجرایی
بیمه شخص ثالث
الف و ب **
.۴۹چنانچه دانش آموز بیماری و یا مشکلی دارد و در رضایت نامه قید نشود اگر مشکلی پیش آید چه کسی
مسئول است؟
مدیر مدرسه
مربی اردو
ولی یا قیم دانش آموز **
همه افراد
.۵۰اخذ کد مجوز (نهایی) برای بیش از ۲۰کیلومتر از کدام نهاد می باشد؟
از مرکز کنترل سفرهای دانش آموزی **
از اداره آموزش و پرورش منطقه
از اداره آموزش و پرورش استان
الف و ب
.۵۱اقدامات برگزاری اردو شامل چه اقداماتی است؟
اقدامات قبل از برگزاری اردو
اقدامات حین برگزاری اردو
اقدامات بعد از برگزاری اردو
همه موارد **
-۵۲مراسم افتتاحیه در اردوهای یک روزه تلفیقی از چه چیزهایی می باشد؟
افتتاحیه و اختتامیه
مراسم افتتاحیه و صبحگاه **
مراسم صبحگاه و اختتامیه
-۵۳شکل های گوناگون استقرار گروه دانش آموزان در اردو چگونه می باشد؟
روش های دایره و روش مستطیل
روش هلال و روش ستونی
روش مثلث
همه موارد **
-۵۴تشکیلات و سازمان در اردوها از چه عددی استفاده کرده است؟
عدد ** ۷
عدد ۵
-۵۵اینکه دیگر در میهن اسلامی تنها به تلاوت قرآن نباید بسنده کرد بلکه باید به مفاهیم آن توجه خاصی
داشت، از چه کسی است؟
امام خمینی
رهبر معظم انقلاب **
-۵۶مراسم اردو شامل چه چیزهایی می باشد؟
مراسم صبحگاه و شامگاه
مراسم اختتام و عبادی
همه موارد **
-۵۷مراسم اختتام بیشتر در چه اردوهایی مناسب می باشد؟
اردوهای یک روزه
اردوهای چند روزه **
هیچ کدام
-۵۸محل جنگ در اردو عرضه چه چیزهایی می باشد؟
توانمندی های دانش آموزان **
بروز استعدادهای دانش آموزان
خلاقیت دانش آموزان
-۵۹چه کسی در اردو باید به صورت مساوی و متناسب برنامه ها را تقسیم کند؟
مدیر مدرسه
مسئول فرهنگی **
مسئول اردوها
-۶۰بر اساس سند تحول بنیادین و ساحت های شش گانه اردو یعنی چه؟
تربیت در مدرسه طبیعت بر اساس دستور اسلام **
مکان تفریحی و شاد برای دانش آموزان
هر دو مورد
-۶۱تحول و تکامل شخصیت انسان نمودی از تکامل ارتباط انسان با …
انسان با خدا
انسان با طبیعت
انسان با انسان
همه موارد **
-۶۲انسان باید موجودی سازگار با … تربیت شود
اجتماع
طبیعت
مرتبط با خدا
همه موارد **
*******************************************************
-۱محل اصلی تربیتی که توسط آموزش و پروش انجام می شود کجاست؟
الف) اداره کل
ب) وزراتخانه
ج) مدرسه **
د) خانواده
-۲برنامه هایی که در مدرسه انجام می شوند کدامند؟
الف) آموزشی- پرورشی
ب) آموزشی و مراسم های مناسبتی
ج) ورزشی و آموزشی و برنامه های تابستانی
د) آموزشی – پرورشی – فرهنگی **
-۳آیا همه نیازها و علایق دانش آموزان از طریق مدرسه و توسط مدرسه قابل تأمین است؟
الف) خیر- خانواده ها هم باید کمک کنند
ب) بله – مدرسه با اجرای برنامه های آموزشی و ورزشی و فرهنگی پاسخگوی تمام نیازهای دانش آموزان
است.
ج) خیر – ما به فضایی نیاز داریم که دانش آموزان در مرحله عمل نیز خودشان را نشان دهند. **
د) بله – ولی در کنار برنامه های درسی، به مسائل فرهنگی هم توجه کنیم.
-۴چرا همه نیازها و علایق دانش آموزان از طریق مدرسه و توسط مدرسه قابل تأمین نیست؟
الف) خانواده ها هم باید با مربیان همکاری کنند.
ب) مسائل اجتماعی و تربیتی دانش آموزان باهم متفاوت است
ج) چون معلمان فقط به مبحث آموزش می پردازند.
د) در مدرسه محدودیت های مکانی و زمانی وجود دارد و ضوابط خاصی است که دانش آموزان نمی توانند
در تمامی عرصه ها حضور پیدا کنند. **
-۵کدام یک از موارد مذکور از انواع محیط های یادگیری بیرون از مدرسه برای دانش آموزان مدارس قابل
استفاده می باشد؟
الف) موزه ها وکانون های تربیتی
ب) اردوگاه ها و مجموعه های ورزشی
ج) فرهنگسراها
د) همه موارد **
-۶کدام یک از موارد مذکور از انواع محیط های یادگیری بیرون از مدرسه برای دانش آموزان مدارس قابل
استفاده می باشد؟
الف) دارالقرآن ها **
ب) سینماها و تئاتر شهر
ج) شهر بازی و امکان تفریحی و مهیج
د) همه موارد
-۷سند بنیادین تحول آموزش و پرورش چیست؟
الف) راهی که مبنای هر نوع سیاستگذاری و تحول در آموزش و پرورش است **
ب) نقشه ای که برنامه های آموزش پرورش در آن مشخص شده است.
ج) عمده صحبت های پیرامون تربیت و آموزش
د) همه تحولات و اتفاقاتی که در مورد آموزش و پرورش در مدرسه اتفاق می افتد.
-۸زیربنای انواع تربیت ها کدام است؟
الف) تربیت اعتقادی و اخلاقی **
ب) تربیت اجتماعی و سیاسی
ج) تربیت علمی و آموزشی
د) تربیت زیستی وبدنی
-۹تربیت اعتقادی و اخلاقی به چه معناست؟
الف) این تربیت شامل تفکرات و افکاری است که آن شخص آن ها را باور داشته و بیشتر جنبه نظری دارد.
ب) این تربیت به باورهای دینی و اعتقادی دانش آموز می پردازد.
ج) این تربیت بایدها و نبایدها را شامل می شود.
د) همه موارد **
-۱۰تربیتی که در آن باور یک دانش آموز را نسبت به جهان هستی روشن می کنیم چه نوع تربیتی است؟
الف) تربیت اعتقادی و اخلاقی **
ب) تربیت علمی و آموزشی
ج) تربیت خدامحوری
د) تربیت دینی
-۱۱اخلاق به چه معناست؟
الف) همان ارزش هایی است که فرد نسبت به مسائل مختلف بر اساس معیارهای دینی داشته باشد **
ب) باورهایی که در زندگی انسان نیاز است
ج) همان مسائلی که مبتنی بر اعتقادات دینی باشد
د) همه موارد **
-۱۲تربیت اجتماعی و سیاسی به چه معناست؟
الف) در واقع دانش آموز یاد می گیرد که فرهنگ عمومی جامعه و حکومت را بشناسد
ب) مجموعه رفتارهایی را که یک فرد در جامعه از خود بروز می دهد و آن رفتارها را عرف و قوانین جامعه
می پذیرد و می پسندد
ج) آموزش هنجارها به دانش آموزان
د) همه موارد **
-۱۳هنجار به چه معناست؟
الف) رفتارهایی که یک فرد در جامعه از خود بروز می دهد
ب) کسب مهارت های لازم برای زندگی اجتماعی
ج) رعایت کردن ارزش های یک جامعه **
د)گرایش های سیاسی در جامعه
-۱۴پایه و اساس تربیت اجتماعی در … آموزش داده می شود.
الف) خانواده
ب) اجتماع
ج) آموزش و پرورش
د) مدارس **
-۱۵انواع ارتباط انسان را بنویسید؟
الف) ارتباط با خود و ارتباط با خدا
ب) ارتباط با خود و ارتباط با خدا و ارتباط با دیگران
ج) ارتباط با خدا و ارتباط با دیگران
د) ارتباط با خود و ارتباط با خدا و ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت **
-۱۶انسان چند نوع ارتباط دارد؟
الف) دو نوع
ب) سه نوع
ج) چهار نوع **
د) یک نوع
-۱۷تربیت اجتماعی به چه معناست؟
الف) آموزش مهارت های لازم به دانش آموزان تا بتوانند در موقعیت های مختلف ارتباط برقرار کرده و
قوانین و مقررات جامعه را رعایت کنند **
ب) آموزش مهارت به دانش آموز و پرداختن به هنجارهای اجتماعی
ج) بتواند با تمام همسالان خود ارتباط مناسب و مفید برقرار کند
د) همه موارد
-۱۸تربیت سیاسی به چه معناست؟
الف) فرد نسبت به سرنوشت جامعه و مدرسه و کشور و خانواده و شهر مسئولیت داشته باشد **
ب) فرد بتواند موضوعات مطرح در جامعه امروزی را نقد کند
ج) تشکیل شوراهای دانش آموزی در مدرسه و رسیدگی به مشکلات مدرسه
د) داشتن تحصیلات مرتبط با علوم سیاسی
-۱۹وظیفه شوراهای دانش آموزی چیست؟
الف) شناسایی دانش آموزان متعهد و توانمند
ب) چون دانش آموزان می توانند با همسالان خود بهتر ارتباط بگیرند
ج) مشارکت در اداره مطلوب مدرسه **
د) ایجاد ارتباط مناسب بین معلمان و دانش آموزان
-۲۰شوراهای دانش آموزی چند سال پیش تشکیل شده اند؟
الف) ۱۲سال
ب) ۲۰سال **
ج) ۱۸سال
د) ۱۰سال
-۲۱منظور از محیط های طبیعی به عنوان بستر تربیت زیستی چیست؟
الف- پارک های شهر و تفریحی
ب- اردوگاه ها و مراکز ورزشی **
ج- مراکز تفریحی طبیعی
د- هر سه مورد
-۲۲طبق گزارش اداره کل تربیت بدنی دختران، میزان توان بدنی دختران ۱۷تا ۱۸سال به اندازه دختران
چند ساله است؟
الف- ۹تا ۱۰ساله **
ب- ۳۰تا ۴۰ساله
ج- ۷تا ۸ساله
د- ۱۲تا ۱۴ساله
-۲۳در تربیت زیستی چه هدفی دنبال می شود؟
الف- رسیدن به سلامتی کامل
ب- تقویت فرهنگ ورزش کردن
ج- ورزش جزئی از زندگی آنها شود
د- هر سه مورد **
-۲۴ویژگی انسان سالم
الف- بانشاط بودن است
ب- چابک بودن است
ج- داشتن قوای جسمانی سالم است **
د- هر سه مورد
-۲۵کدام جمله درست است؟
الف- بر اساس سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش به ۶نوع تربیت بر اساس اولویت پرداخته می شود.
ب- بر اساس سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش به ۴نوع تربیت بر اساس اولویت پرداخته می شود.
ج- بر اساس سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش به ۶نوع تربیت به طور همزمان پرداخته می شود. **
د- بر اساس سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش به ۴نوع تربیت به طور همزمان پرداخته می شود.
-۲۶به هر اتفاقی که در اردوها می افتد چه می گویند؟
الف- برنامه ریزی
ب- موقعیت های تربیتی **
ج- سازماندهی
د- قوانین اخلاقی
-۲۷تقسیم کار، تعیین نقش های دانش آموزان و مربیان و تعیین روابط بیان کننده کدام ویژگی اردوها می
باشد؟
الف- مناسبات مربیان با دانش آموزان
ب- برنامه ریزی
ج- سازماندهی **
د- آزادی عمل – ایمنی
-۲۸در نظر گرفتن اهداف عمومی و خاص بیان کننده کدام ویژگی اردوهاست؟
الف- سازماندهی
ب- برنامه ریزی **
ج- مناسبات مربیان و دانش آموزان
د- آزادی عمل – ایمنی
-۲۹خوش گذشتن و شادابی و نشاط دانش آموزان بیان کننده کدام ویژگی اردوهاست؟
الف- سازماندهی
ب- برنامه ریزی
ج- مناسبات مربیان و دانش آموزان **
د- آزادی عمل – ایمنی
-۳۰اولین گام در برنامه ریزی اردو چیست؟
الف- هدف ( ۶ساحت) **
ب- سازماندهی
ج- برنامه
د- آزادی عمل – ایمنی
-۳۱جمله نادرست کدام است؟
الف- وقتی ما روی هدفی متمرکز می شویم ده ها هدف جانبی و نیز در کنار هم می تواند مد نظر باشد.
ب- هر اتفاقی که در اردوها می افتد را موقعیت های تربیتی می گویند.
ج- در هر اردویی اولویتی وجود دارد.
د- اردو نمی تواند به طور کامل به شش نوع ساحت تربیت بپردازد **
-۳۲مفهوم اردوهای دانش آموزی چیست؟
سفر دسته جمعی درون و برون شهری دانش آموزان که به صورت داوطلبانه با مقاصد علمی و آموزشی و
سیاحتی برگزار می شود **
سفر گروهی از دانش آموزان زرنگ و مستعد که به صورت اجباری با مقاصد تشویقی برگزار می شود
هر نوع جمع شدن دانش آموزان چه در مدرسه چه در بیرون از مدرسه با مقاصد علمی و آموزشی
همه موارد
-۳۳داوطلبانه بودن شرکت در اردو به چه معناست؟
الف) دانش آموز خودش گروهی را تشکیل بدهد و با کمک مربیان و معلمان به بازدید بروند.
ب) هیچ دانش آموزی را به اکراه و اجبار نباید به اردو دعوت کرد بلکه بایستی با اختیار کامل و رضایت
والدین در اردو حاضر شوند. **
ج) ابتدا از دانش آموزان زرنگ و مستعد نظر خواهی شود سپس دانش آموزان متوسط هم حق انتخاب
داشته باشند.
د) اینکه دانش آموز در طول دوره اردو داوطلبانه به کمک و همیاری بپردازد.
-۳۴رضایت والدین باید به چه صورتی باشد؟
الف) مکتوب **
ب) تلفنی
ج) حضوری
د) نیازی نیست
-۳۵چرا باید در اردو به فعالیت های اعتقادی و اخلاقی توجه شود؟
الف) زیرا توجه دانش آموزان در اردوها بالاتر بوده و الگوگیری آنها بهتر خواهد شد. **
ب) زیرا دانش آموزان فراغت زیادی دارند.
ج) چون از اهداف مهم اردو فعالیت های اعتقادی و اخلاقی است.
د) همه موارد
-۳۶چند مورد از برنامه هایی که باعث تقویت بنیه اعتقادی و اخلاقی دانش آموزان می شود نام ببرید.
الف) نماز جماعت
ب) برگزاری ادعیه ها در مناسبت های مختلف
ج) مسابقات اعتقادی
د) همه موارد **
-۳۷اردو چگونه آگاهی های عمومی دانش آموزان را افزایش می دهد؟
الف) با بازدید از مراکز فرهنگی و تاریخی و علمی و صنعتی **
ب) با دقت و توجه در مراکزی که مورد بازدید قرار می دهند
ج) با کمک و راهنمایی مربیان و معلمان
د) با برنامه ریزی مناسب
-۳۸در جلسه شورای مدرسه چه چیزهایی بررسی می شود؟
الف) موضوع
ب) مکان و زمان
ج) شرکت کنندگان اردو
د) همه موارد **
-۳۹کدام جمله صحیح نیست؟
الف) حتما قیم قانونی بعد از پدر، مادر باشد **
ب) اگر مادر از پدر وکالت داشته باشد قیم قانونی محسوب می شود
ج) قیم قانونی فقط پدر است
د) اگر قانون و دادگاه حق قیم بودن را به مادر داده باشد مادر قیم قانونی است
-۴۰تشکیل پرونده جزو کدام مراحل اردو می باشد؟
الف) حین اردو
ب) قبل از اردو **
ج) بعد از اردو
-۴۱تشکیل پرونده شامل چه ضمیمه هایی می باشد؟
الف) رضایت نامه دانش آموزان
ب) چک لیست هایی که در دستور العمل است و بایستی قبل از برگزاری اردو تنظیم شود
ج) برخی از فرم هایی که در حین برگزاری و یا بعد از برگزاری اردو نیاز شود
د) همه موارد **
-۴۲عوامل اجرایی اردو چه کسانی می باشد؟
الف) سرپرست اردو
ب) مربی اردو
ج) همراه اردو
د) همه موارد **
)۴۳کدام گزینه صحیح است؟
الف) در صورتی که مسیر اردو بیش از ۸ساعت باشد باید ۳راننده مسئولیت و کنترل اتوبوس را بر عهده
داشته باشند.
ب) درصورتی که مسیر اردو بیش از ۸ساعت باشد باید ۲راننده مسئولیت و کنترل اتوبوس را بر عهده
داشته باشند. **
ج) اتوبوس می تواند قبل از اعزام شدن راننده دوم، حرکت کند.
د) عدم ممنوعیت حرکت بیش از ۸ساعت توسط یک راننده
)۴۴درصورتی که مسیر اردو بیش از … ساعت باشد باید … راننده مسئولیت و کنترل اتوبوس را بر عهده
داشته باشد.
الف) ۳ – ۸
۱ – ۸ )ب
** ۲ – ۸ )ج
د) هیچکدام
)۴۵در صورتی که اتوبوس تنها با یک راننده به مسئول اعزام اردو معرفی شود، می بایست تا اضافه شدن
راننده دوم، حرکت صورت نگیرد.
الف) صحیح **
ب) غلط
)۴۶عدم تردد وسایل نقلیه حامل دانش آموزان از ساعت … شب تا … صبح است.
الف) ۱۱شب تا ۵صبح **
ب) ۱۰شب تا ۵صبح
ج) ۱۲شب تا ۴صبح
د) ۱۲شب تا ۵صبح
)۴۷بیشتر حوادث مصدومیت و فوت ناشی از … می باشد.
الف) خواب آلودگی راننده
ب) سرعت غیر مجاز
ج) سبقت غیر مجاز
د) عدم بستن کمربند ایمنی **
)۴۸کنترل کردن کمربند ایمنی وظیفه … بوده که … حرکت می بایست صورت گرفت.
الف) مربی – حین حرکت
ب) راننده – قبل از حرکت
ج) کمک راننده – حین حرکت
د) مربی – قبل از حرکت **
)۴۹ارزشیابی شامل چه مواردی می باشد؟
الف) ارزشیابی از دانش آموزان
ب) ارزشیابی از محل برگزاری اردو
ج) ارزشیابی از عوامل اجرایی
د) همه موارد **
)۵۰ارزشیابی از اردو چه نتایجی در بردارد:
الف) شناسایی نقاط قوت
ب) شناسایی نقاط ضعف
ج) اثربخشی اردو
د) همه موارد **
)۵۱تهیه گزارش اردو که شامل … و … و به شورای مدرسه یا مسئولین مربوطه در اردوهای منطقه ای و
استانی ارائه می گردند.
الف) گزارش مالی – گزارش برنامه های اردو **
ب) گزارش مالی – گزارش بیمه
ج) گزینه ۱و ۲
د) هیچکدام
)۵۲شناسایی نقاط ضعف اردو به چه منظور صورت می گیرد؟
الف) برخورد با مسئولان خطاکار
ب) تشویق مسئولان
ج) برطرف کردن نقاط ضعف در اردوهای بعدی **
د) تشویق دانش آموزان فعال
)۵۳اقدامات بعد از برگزاری اردو شامل چیست؟
الف) تهیه گزارش اردو
ب) جمع بندی ارزشیابی
ج) تقدیر از عوامل اجرایی و حق الزحمه عوامل اجرایی
د) همه موارد **
)۵۴در کدام شرایط آب و هوایی حرکت اردوها ممنوع است؟
الف- هوای مبدأ خوب باشد اما مقصد هوای نامناسب باشد
ب- شرایط آب و هوای نامناسب *
ج- مسیر حرکت شرایط آب و هوایی مناسب نداشته باشد
د- تمام موارد
)۵۵زمانی که مسیر حرکت شرایط مناسبی نداشته باشد چه باید کرد.
الف- حرکت اردو ممنوع است
ب- به حرکت ادامه داد
ج – توقف کرد تا زمانی که شرایط مناسب شود
د- توقف یا صرف نظر از انجام اردو تا بهبود شرایط **
)۵۶شنا در رودخانه برای دانش آموز … و در صورت بروز مشکل مسئولیت بر عهده کیست؟
الف- بلامانع است – دانش آموز و سرپرست
ب- ممنوع است – دانش آموز و مربی
ج- ممنوع است – مربی و سرپرست اردو **
د- ممنوع است – دانش آموز و سرپرست
)۵۷چه زمانی همراهی پلیس راهنمایی رانندگی با اردوها الزامی است؟
الف- اردوها با ۴اتوبوس برگزار شود
ب- در تمام اردوها
ج- اردوها با ۶اتوبوس **
د- اردوها با بیش از ۲اتوبوس
)۵۸برگزاری اردوها در مناطق آزاد …
الف- ممنوعیت دارد
ب- ممنوعیت ندارد
ج- با رعایت ضوابط ایمنی ممنوعیت ندارد **
د- الف و ج
)۵۹در ایام امتحانات برگزاری تمام اردوها ممنوع است.
درست
نادرست **
)۶۰در زمان اسکان، خوابگاه به چه صورتی است؟
الف – دو نفره
ب- ۴نفره
ج- بیش از ۴نفر
د- ب و ج **
)۶۱در کلیه اردوهای فرا مدرسه ای مرجع صدور مجوز نهایی کدام نهاد است؟
الف- آموزش و پرورش استان
ب- مدیر کل استان
ج- ریس شهرستان مربوطه
د- مرکز کنترل **
)۶۲اردوهای فرا مدرسه کدام است؟
الف- ارودی متمرکز منطقه ای
ب- اردوهای استانی
ج- اردوهای کشوری
د- تمام موارد **
)۶۳نایب رییس شورای هماهنگی تشکل های دانش آموزی کیست؟
الف- رییس آموزش و پرورش منطقه
ب- معاونت پرورشی **
ج- مدیر کل استان
د- الف و ب
)۶۴کدام جزو تشکل های دانش آموزی است؟
الف- هلال احمر
ب- اتحادیه
ج- بسیج دانش آموزی
د- تمام موارد **
)۶۵برای اردوهای تشکل های دانش آموزی با تأیید و توسط چه کسی مجوز صادر می شود؟
الف- رییس آموزش و پرورش منطقه
ب- معاونت پرورشی
ج- الف و ب
د- معاونت پرورشی – رییس آموزش و پرورش منطقه **
)۶۶در اردوهای پیش دبستانی در شعاع … کیلومتری اطراف مرکز آموزشی برای ۶۹دانش آموز تعداد …
مربی لازم است و طول مدت اردو … می باشد.
الف- ۳۰-۴-۲
ب  ** ۱-۶-۲۰ –
ج۱-۴-۵۰ –
د  -۱-۴-۲۰
)۶۷در اردوهای متوسطه اول برای ۲۳۶دانش آموز تعداد … سرپرست و سقف دانش آموزان تحت مدیریت
یک مربی … نفر و در شرایط خاص … و به تعداد … مربی و … نیروی خدماتی نیازمند می باشد.
الف  -** ۲-۸-۳۴-۲۸-۲ –
ب ۱-۴-۳۴-۲۸-۱ –
ج ۰-۴-۳۴-۲۸-۱ –
د ۱-۸-۳۴-۲۸-۲ –
)۶۸در متوسطه دوم کارهای خدماتی بر عهده کیست؟
الف- سرپرست
ب- مربی
ج – دانش آموز **
د- تمام موارد
)۶۹در برگزاری اردوهای دانش آموزی شرح وظایف هر کدام از عوامل چگونه ابلاغ می شود؟
الف- کتبا **
ب- شفاهی
ج- الف و ب
)۷۰برای ایاب و ذهاب دانش آموزان بهتر است از کدام وسیله نقلیه استفاده شود؟
الف- ایمن ترین وسیله نقلیه
ب- قطار
ج- هواپیما
د- تمام موارد **
)۷۱مرکز کنترل سفرهای برون استانی به دستور چه کسی تأسیس شد؟
الف) مدیریت آموزش و پرورش
ب) وزیر آموزش و پرورش **
ج) هر دو
)۷۲اهداف تأسیس مرکز کنترل سفرهای برون استانی چه می باشد؟
الف) ایجاد نظارت متمرکز به برگزارهای سفرهای ایمن
ب) نظارت و همراهی شبانه روزی با کاروان های اردو
ج) پاسخگویی به والدین دانش آموزان در طول سفر و مدیریت بحران در صورت وقوع حادثه
د) همه موارد **
)۷۳کنترل تکمیل بودن تمهیدات اردو یعنی چه؟
الف) کلیه مقدمات اردو که در دستورالعمل ذکر شده باید رعایت شود **
ب) فرم و مشخصاتی که برای اردو لازم هست باید تکمیل شود
ج) هیچکدام
)۷۴مرکز کنترل می تواند با چند استان توسط رابطین در تماس باشد؟
الف) ۳۲استان **
ب) ۲۸استان
ج) ۲۹استان
)۷۵در بعضی از اردوها تغییراتی در طول سفر ایجاد می کند این تغییرات باید بلافاصله به کجا اعلام شود؟
الف) مدرسه
ب) آموزش و پرورش
ج) مرکز کنترل **
)۶وظایف سرپرست در چه قالبی تدوین شده است؟
الف) در قالب چک لیست پبش از حرکت و حین حرکت تدوین شده است **
ب) در قالب جزوات و دستورالعمل ارائه شده
ج) هر دو مورد
)۷۷کنترل ها شامل چه مواردی است؟
الف) کمربندهای ایمنی همه صندلی ها کنترل شود و سالم باشد
ب) کپسول اطفای حریق حتما باید در خودرو وجود داشته باشد
ج) جعبه کمک های اولیه باید در خودرو باشد
د) همه موارد **
)۷۸در حین حرکت مرکز کنترل چند ساعت ۱بار در تماس مستقیم با مربیان و سرپرستان خواهد بود؟
الف) پنج ساعت
ب) سه ساعت **
ج) چهار ساعت
)۷۹بعد از چند ساعت رانندگی، راننده باید تعویض شود؟
الف) هر ۸ساعت **
ب) هر ۷ساعت
ج) هر ۶ساعت
)۸۰اگر راننده در طی سفر تعویض نشود باید چه کار کرد؟
الف) با او صحبت کرده و قوانین به او گوشزد شود
ب) با مرکز کنترل تماس گرفته شود **
ج) هر دو مورد
)۸۱مرکز کنترل برای راننده ای که تعویض نشود چه جریمه ای در نظر می گیرد؟
الف) حتما راننده تعویض می شود
ب) خودرو متوقف و راننده خاطی جریمه می شود
ج) هر دو مورد **
)۸۲حرکت خودروها بعد از چه ساعتی ممنوع است؟
الف) ساعت ۲۲
ب) ساعت ** ۲۳
ج) ساعت ۲۴
)۸۳چه عاملی باعث شد که مرکز کنترل تأسیس شود؟
الف) اتفاقات رخ داده در اردوها
ب) آمار تصادفات جاده ای در کشور **
ج) اشتباهات و اتفاق هایی که در اردوها و در حین سفر رخ می دهد
-۸۴در فرم ها … برای عملیات را روی آن قرار می دهیم.
الف- حداکثر اطلاعات
ب- اطلاعات
ج- حداقل اطلاعات **
د- اطلاعات مورد نیاز
-۸۵این فرم به عنوان یک سند حقوقی پر می شود.
الف- فرم مشخصات اردو **
ب- فرم مشخصات دانش آموزان
ج – فرم مشخصات مربیان
د- تمام موارد
-۸۶مجوز اولیه اردوها به کدام کجا ارسال می شود؟
الف- مرکز کنترل **
ب- آموزش و پرورش
ج- مرکز پلیس
د- معاونت پرورشی
-۸۷ضرورت پر کردن جدول وسایل نقلیه چیست؟
الف- لیست تخلفات راننده
ب- گواهی سلامت راننده – معاینه فنی خودرو
ج- الف و ب **
د- ضرورتی ندارد
-۸۸مشخصات خودرو چه زمانی باید اعلام شود؟
الف – حداقل ۴۸تا ۷۲ساعت قبل حرکت
ب- حداقل ۲۴تا ۴۸ساعت قبل حرکت **
ج- حداقل ۲۴تا ۴۸ساعت بعد حرکت
د- حداقل ۲۴تا ۷۲ساعت بعد حرکت
-۸۹در کدام اردوها اصولا مشخصات خودرو با تأخیر اعلام می شود؟
الف – زیارتی
ب- سیاحتی
ج- آموزشی
د- راهیان نور **
-۹۰کدام مدارک و به چه صورتی و توسط چه کسی باید تهیه شود؟
الف- مدارک خودرو – کتبی – استان
ب- فرم مشخصات اردو – مکتوب – استان
ج- جدول وسایل نقلیه – کتبی – استان
د- ب و ج **
-۹۱گواهی آموزشی برای سرپرست و تمامی مربیان …
الف- الزامیست **
ب- ضروریست
ج- کافیست
د- نیاز نیست
-۹۲در صورت تغییر در اطلاعات اردو چه باید کرد؟
الف- اطلاعات قابل تغییر نیست
ب- امکان تغییر در اطلاعات وجود دارد و باید سریع به مرکز اعلام شود **
ج- امکان تغییر وجود دارد اما نیاز به اطلاع رسانی به مرکز نیست
د- امکان تغییر در هر وضعیتی وجود ندارد
-۹۳در اردوی دختران در هر خودرو حضور چند مربی الزامیست؟
الف- یک مربی خانم
ب- یک مربی خانم یک مربی آقا **
ج – دو خانم و یک مربی آقا
د- الف و ب
-۹۴در صورت تغییر خودرو و راننده سریعا چه باید کرد؟
الف – اطلاع رسانی به مرکز
ب- استعلام مجدد **
ج- تا مقصد صبر کرد
د- الف و ب
-۹۵در صورت عدم اطلاع رسانی تغییر در وضعیت اردو چه می شود؟
الف- جریمه شدن مربی
ب- اخطار به سرپرست
ج- لغو اردو
د- لغو مجوز اردو **
-۹۶وقوع هر حادثه در جریان اردو چه شرایطی را ایجاد می کند؟
الف- بحرانی **
ب- خطرناک
ج- اضطرار
د- تمام موارد
-۹۷زمان ارسال فرم ها به مرکز کنترل برای اردوهای برون استانی چقدر است؟
الف- ۱۵روز
ب- ۷روز
ج- حداقل ۱۵روز **
د- حداقل ۷روز

گزینه ها وب سایت برتر در زمینه برگزاری آزمون های ضمن خدمت
-۹۸زمان ارسال فرم ها به مرکز کنترل برای اردوهای درون استانی چقدر است؟
الف- حداقل ۷روز **
ب- حداکثر ۷روز
ج- ۸روز
د- حداقل ۱۵روز
-۹۹مدیریت بحران چیست؟
الف- مراکز هماهنگی ها در زمان حادثه
ب- مراکز هماهنگی و اقدام مؤثر **
ج- مراکز مدیریت حادثه
د- تمام موارد
-۱۰۰بحران چیست؟
الف- حادثه ای که سختی و مشقتی را به جامعه تحمیل می کند
ب- حادثه ناگهانی که سختی را به جامعه انسانی تحمیل می کند که نیاز به اقدامات اساسی دارد **
ج- یک اتفاق ناگهانی که نیاز به تصمیم و اقدام مؤثر دارد
د- همه موارد

نمونه سوالات ضمن خدمت فعالیت اردویی

-۱۰۱کدام جزو ویژگی های بحران است؟
الف- آثار پاتوبیولوژیکی
ب- اتخاذ تصمیم
ج- تهدید واقعی
د- تمام موارد **
-۱۰۲در زمان بحران کدام عامل علیه عوامل درگیر عمل می کند
الف- اتخاذ تصمیم مناسب
ب- عذر تراشی
ج- زمان **
د- تشویش
-۱۰۳در کدام وسیله نقلیه فقط ثبت شماره کفایت می کند؟
الف- ون و اتوبوس
ب- هواپیما **
ج- مترو
د- الف و ج
-۱۰۴اردو یک موقعیت … است.
الف) علمی
ب) آموزشی
ج) یادگیری **
د) تفریحی
-۱۰۵سه عنصر مهم در اردو کدامند؟
الف) هدف
ب) برنامه
ج) سازماندهی
د) همه موارد **
-۱۰۶اردو چه نتایجی دارد؟
الف) اردو حس همکاری و اعتماد به نفس دانش آموزان را افزایش می دهد.
ب) اردو مسئولیت پذیری را ایجاد و تقویت می کند.
ج) اردو تمرین زندگی اجتماعی است و نظم پذیری را تقویت می کند.
د) همه موارد **
-۱۰۷سازماندهی چیست؟
الف) مشخص کردن وظایف افراد و شناخت افراد از موقعیت خویش
ب) ایجاد نظم و تربیت
ج) کاری که در اردو باید اتفاق بیفتد
د) الف و ب **
-۱۰۸سازمان اردو به چه عواملی بستگی دارد؟
الف) تعداد شرکت کنندگان در اردو
ب) مدت زمان برگزاری اردو
ج) اهداف اردو
د) همه موارد **
-۱۰۹ضرورت سازماندهی چیست؟
الف) رسیدن به اهداف را آسان تر می کند و از نیروی افراد بهره گیری می کند
ب) ایجاد نقش اجتماعی می کند و مانع از هدر رفتن نیروی انسانی می شود
ج) مانع نادیده گرفتن می شود
د) همه موارد **
-۱۱۰خصوصیات و ویژگی های سازماندهی چیست؟
الف) نظام مشارکت را تقویت می کند **
ب) معلم محور است
ج) سنتی و قدیمی بودن سازمان اردو
د) نیروی خدماتی مناسب را گزینش می کنیم
-۱۱۱گروه چه نقشی در اردو دارد؟
الف) آموزش تقسیم کار – واگذاری نقش به دانش آموزان – کشش متقابل بین دانش آموزان
ب) باعث تقویت هویت بین دانش آموزان – آموزش مدیریت و رهبری
ج ) آگاهی گروه – مشارکت دانش آموزان
د) همه موارد **
-۱۱۲منظور از ساختار چیست؟
الف) مشخص کردن نقش دانش آموزان در گروه
ب) نمودار سازمانی که در آن اهداف مشخص می شود
ج) نمودار سازمانی که در آن عملا نقش افرادی را که اردو را برگزار می کنند مشخص می شود **
د) اهداف و برنامه های کلی اردو
-۱۱۳نمودار ساختار به چه عواملی بستگی دارد؟
الف) مدت زمان برگزاری اردو
ب) سطح برگزاری اردو
ج) دانش آموزان
د) الف و ب **
-۱۱۴عوامل اجرایی اردو چه کسانی هستند؟
الف) سرپرست – معاونین – بقیه عوامل **
ب) مدیر و معلمان
ج) کادر رسمی آموزش و پرورش و مربی
د) مدیر و معلمان و اولیای دانش آموزان
-۱۱۵وظایف سرپرست اردو کدام است؟
الف) برنامه ریزی – انتخاب نیرو های همراه مناسب و کاردان
ب) فراهم آوردن مقررات اردو – تأمین هزینه اردو
ج) نظارت برابری – توجیه عوامل اجرایی – گزارش نهایی اردو
د) همه موارد **
-۱۱۶تشکیلات کادر برگزارکننده اردو چه کسانی هستند؟
الف) معاون اجرایی – فرهنگی – آموزشی – تربیت بدنی – پشتیبانی **
ب) مدیر – معاونان – معلمان
ج) مدیر به تنهایی
د) یک نفر مربی – مدیر
)۱۱۷اولین فردی که با دانش آموزان گروه و شرکت کننده در اردو سر و کار دارد کیست؟
الف) مربی **
ب) مدیر مدرسه
ج) سرپرست گروه
د) همراه اردو
)۱۱۸کدام جمله صحیح نمی باشد؟
الف) وظیفه نهادهای تربیتی است که کمک کنند به فعلیت در آوردن حقیقت وجودی خود و شکوفایی
هستی خویش در انسان
ب) موضوع اصلی در ابتدا مسئله انسان است
ج) نیروی انسانی در اردو مهمترین نقش را در تحقق اهداف اردو ایفا می کند
د) معاون اجرایی نفر اول اردو است و باید همه ویژگی های یک سرپرست را داشته باشد **
)۱۱۹کدام یک از ویژگی های مربی اردو می باشد؟
الف) ذوق و ابتکار داشته باشد **
ب) برنامه ریز دقیقی باشد یعنی دقیقا بداند چه کاری را برای پیاده کردن اردو انجام دهد
ج) بیمه های سرنشین و مسئولیت و بیمه های مختلف را کنترل کند
د) مدیریت قوی و دقیق داشته باشد
)۱۲۰کدام یک از ویژگی های مربی اردو نمی باشد؟
الف) شایستگی اخلاقی داشته باشد
ب) باید دلسوز باشد
ج) فردی مجرب باشد، با تجربه باشد
د) مدیریت قوی و دقیق داشته باشد **
( )۱۲۱توانایی جسمی و روحی داشته باشد یعنی مشکل خاصی نداشته باشد) این ویژگی مربوط به کدام
یک از افراد زیر می شود؟
الف) مربی
ب) سرپرست اردو
ج) راننده **
د) معاون اجرایی
( )۱۲۲برنامه ریز دقیقی باشد یعنی دقیقا بداند چه کاری را برای پیاده کردن اردو انجام دهد) از وظایف
کدام یک از افراد می باشد؟
الف) سرپرست اردو **
ب) مربی
ج) معاون اجرایی
د) راننده
)۱۲۳از نظر سازماندهی بچه ها در قالب گروه های چند نفری قرار می گیرند؟
الف) ۷نفری *
ب) ۴۰نفری
ج) ۴۲نفری
د) هر سه گزینه صحیح است **
… )۱۲۴فردی انعطاف پذیر، اخلاق مدار، مشارکت جو، آینده نگر و … است
الف) سرپرست اردو
ب) مربی **
ج) راننده
د) معاون اجرایی
… )۱۲۵اردو مهمترین رکن اردو است و باید از توانایی های خاصی برخوردار باشد
الف) سرپرست **
ب) مربی
ج) معاون
د) راننده
)۱۲۶دانش آموزان بعد از سرپرست به دست … سپرده می شوند و ایشان تمام حواس خود را با مهربانی و
آستانه تحمل بالا جمع کند.
الف) مربی
ب) معاون اجرایی **
ج) راننده
د) همراه اردو
)۱۲۷کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) در کنار محوری ترین نیروی انسانی در اردو که سرپرست است معاونین نیز قرار دارند
ب) در هر اتوبوس حامل دختران در کنار سرپرست خواهر یک سرپرست مرد هم این وظایف را به عهده دارد
ج) مسیر از قبل مشخص شده و راننده اجازه ندارد تغییر مسیر دهد مگر اینکه اتفاق خاصی افتاده باشد
د) در اتوبوس بچه ها نباید هیچ مسابقه ای برگزار کنند **