فرم ارزیابی کادر اجرایی:

کادر اجرایی :

آقایان

سمت عالی نسبتاًخوب خوب متوسط
  مدیر        
  معاون        
  ناظم و معاون پایه        
  قرآنی        
  فوق برنامه        
  آموزش