فرم ارزیابی از دبیران:

بسمه تعالی

ارزیابی دانش آموزان پایه

 

آقایان :

کیفیت تدریس و تفهیم احساس آمادگی برای امتحانات پایانی (نهایی) اخلاق و رفتار کلاسی
عالی نسبتاً

خوب

خوب متوسط عالی نسبتاً

خوب

خوب متوسط عالی نسبتاً

خوب

خوب متوسط