فرم ارزشيابي عملكرد كادر آموزشي واحدهاي آموزشي شماره ۵ 

۱- دستگاه: وزارت آموزش و پرورش ۲- نام و نام خانوادگي: ۳- عنوان پست سازماني:مشاور ۴-كدپرسنلي:
۵- كد ملي: ۶- واحد سازماني : ۷-دوره ارزشيابي از تاريخ:               تا تاريخ: ۸- مدت اشتغال در دوره:
۹- عوامل ارزشيابي :
الف) عوامل اختصاصي:
الف ۱- اقدامات/فعاليت ها/پروژه هاي مورد انتظار نتايج كمي مورد انتظار الف ۱-اقدامات/فعاليت ها/پروژه هاي موردانتظار نتايج كمي مورد انتظار
۱ برنامه ريزي  وانجام فعاليت هاي راهنمايي و مشاوره در مدرسه به منظور ارتقاي سطح سلامت روان دانش آموزان و تلاش  براي حل  و پيشگيري از مشكلات رواني – فتاري و تحصيلي آنان   ۶ ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره شغلي به دانش آموزان براي طرح ريزي شغلي با استفاده از روش ها و ابزارهاي مناسب  
۲ برنامه ريزي به منظور افزايش آگاهي كاركنان مدرسه ، اوليا ء و دانش آموزان از برنامه هاي راهنمايي و مشاوره و فراهم نمودن زمينه ي مشاركت ۷ -تدريس دروس برنامه ريزي  تحصيلي ، شغلي وآموزش آداب و  مهارت هاي زندگي بر اساس ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه  
۳ برنامه ريزي به منظور شناسايي دانش آموزان در معرض خطر و ارائه خدمات تخصصي به آنان و در صورت نياز ارجاع آنان به هسته ها و مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي آموزش و پرورش   ۸ برگزاري جلسات مستمر با دانش آموزان و اولياء آنها به منظور  ارتقاي سطح آگاهي آنان در زمينه ي امور تحصيلي و شغلي و خانوادگي  
۴ تشكيل پرونده  الكترونيكي مشاوره اي براي دانش آموزان و تهيه و ارائه  گزارش آمار تنوع و فراواني  مشكلات رواني – ر فتاري و تحصيلي دانش آموزان   ۹ -هدایت تحصیلی حرفه ای دانش آموزان با همکاری نیروهای توانبخشی ، معلمین و سایر همکاران  
۵ انجام آزمون هاي روان شناختي و استفاده از نتايج آنها با ترسيم نيمرخ  رواني – رفتاري و تحصيلي دانش آموزان براي ارائه خدمات مشورتي به آنان   ۱۰ هدایت حرفه ای دانش آموزان با همکاری مددکار ، نیروهای توانبخشی ، معلمین و سایر همکاران محترم آموزشگاه  
نام و نام خانوادگي ارزشيابي كننده : ………………………………………….. امضاء ………………………………………. امضاء ارزشيابي شونده ……………………………………………   تاريخ …..
تذكر: برنامه هاي اين بخش بايد برگرفته از برنامه هاي عملياتي سالانه دستگاه اجرايي باشد.
الف -۲- اقدامات و فعاليت هايي را كه براي تحقق بند الف -۱ در طول دوره ارزشيابي انجام داده ايد را به همراه نتايج آنها ذكر نماييد:
اهم اقدامات و فعاليت هاي انجام گرفته نتايج حاصله درصد تحقق امتياز (ارزشيابي كننده)
ارزشيابي شونده ارزشيابي كننده حداكثر امتياز امتياز مكتسبه
۱ برنامه ريزي  وانجام فعاليت هاي راهنمايي و مشاوره در مدرسه به منظور ارتقاي سطح سلامت روان دانش آموزان و تلاش  براي حل  و پيشگيري از مشكلات رواني – فتاري و تحصيلي آنان تحقق اهداف ۱۰۰درصد
۲ برنامه ريزي به منظور افزايش آگاهي كاركنان مدرسه ، اوليا ء و دانش آموزان از برنامه هاي راهنمايي و مشاوره و فراهم نمودن زمينه ي مشاركت تحقق اهداف ۱۰۰درصد  
۳ برنامه ريزي به منظور شناسايي دانش آموزان در معرض خطر و ارائه خدمات تخصصي به آنان و در صورت نياز ارجاع آنان به هسته ها و مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي آموزش و پرورش تحقق اهداف ۱۰۰درصد  
۴ تشكيل پرونده  الكترونيكي مشاوره اي براي دانش آموزان و تهيه و ارائه  گزارش آمار تنوع و فراواني  مشكلات رواني – ر فتاري و تحصيلي دانش آموزان تحقق اهداف ۱۰۰درصد
۵ انجام آزمون هاي روان شناختي و استفاده از نتايج آنها با ترسيم نيمرخ  رواني – رفتاري و تحصيلي دانش آموزان براي ارائه خدمات مشورتي به آنان تحقق اهداف ۱۰۰درصد
۶ ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره شغلي به دانش آموزان براي طرح ريزي شغلي با استفاده از روش ها و ابزارهاي مناسب تحقق اهداف ۱۰۰درصد  
۷ -تدريس دروس برنامه ريزي  تحصيلي ، شغلي وآموزش آداب و  مهارت هاي زندگي بر اساس ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه تحقق اهداف ۱۰۰درصد  
۸ برگزاري جلسات مستمر با دانش آموزان و اولياء آنها به منظور  ارتقاي سطح آگاهي آنان در زمينه ي امور تحصيلي و شغلي و خانوادگي تحقق اهداف ۱۰۰درصد
۹ -هدایت تحصیلی حرفه ای دانش آموزان با همکاری نیروهای توانبخشی ، معلمین و سایر همکاران تحقق اهداف ۱۰۰درصد
۱۰ هدایت حرفه ای دانش آموزان با همکاری مددکار ، نیروهای توانبخشی ، معلمین و سایر همکاران محترم آموزشگاه تحقق اهداف ۱۰۰درصد
توضيحات :
دلايل عدم تحقق (ارزشيابي شونده) :

نظر ارزشيابي كننده : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ب: عوامل عمومي :
ب -۱- پشتيبان عملكرد ( اين بند براساس اقدامات و نتايج حاصله از بند «ب» در طول دوره ارزشيابي تكميل مي گردد)
معيار شاخص ارزشيابي حداكثر امتياز امتياز مكتسبه
داشتن برنامه و زمانبندي تهيه و تدوين برنامه عملياتي(طرح درس) و زمانبندي لازم براي انجام كارها و پروژه ها در فازهاي مختلف براي دوره ارزشيابي و ارائه گزارش به موقع =
مسئوليت پذيري قبول مسئوليت اقدامات، فعاليت ها و نتايج مربوط به حوزه فعاليت خود، برخورداري از تعهد و انگيزه براي انجام فعاليت ها
تلاش وكوشش در كارها صرف وقت و انرژي كافي جهت انجام بهينه وظايف و پيگيري امور تا حصول نتيجه كمي و كيفي مورد نظر
كارآفريني و نوآوري ارائه راه كارهاي مناسب جهت رفع مشكلات، ارائه پيشنهادات جديد، شيوه هاي موثر و نوين انجام كار و ارائه خدمات جديد
كار تيمي همكاري و رفتار احترام آميز با همكاران در انجام برنامه، توان كارگروهي و پذيرش نظرات و راهنمايي هاي ديگران
جمع امتياز

 

ادامه فرم شماره ۵

ب ۲- فرآيندي :

ب-۲-۱- توسعه­اي :
معيار شاخص حداكثر امتياز امتياز مكتسبه
توسعه فردي(آموزش) دريافت گواهينامه آموزشي تخصصي مرتبط با شغل(به ازاء هر ده ساعت آموزش مصوب يك امتياز) شماره ………….تاریخ اجرا ….    تعداد ساعت …………………………….  
بكارگيري فناوري هاي مناسب درانجام كار توانايي به كارگيري روش هاي جديد فناوري اطلاعات در انجام وظايف شغلي و سازماني  
ارايه پيشنهاد سازنده و يا مستندسازي تجربيات ارايه پيشنهاد سازنده و تاييد شده در سامانه نظام بررسي پيشنهادها و يا مستندسازي تجربيات با با ارايه مستندات شماره ……………. تاریخ ثبت……………………….  
شركت موثر در جلسات شركت موثر در جلسات و گردهمايي هاي تخصصي/ شوراي مدرسه/ گروه هاي آموزشي/انجمن هاي علمي و آموزشي مرتبط با شغل با ارايه مستندات شماره ……………. تاریخ ……………………  
جمع امتياز  
ب-۲-۲-تشويقات:
معيار شاخص حداكثر امتياز حداكثر امتياز امتياز مكتسبه
تشويق در طول

 دوره ارزشيابي

(براساس مستندات مربوطه،توسط مقام مافوق و واحدهاي مسئول ارزشيابي تاييد شده و پيوست فرم گردد)

دريافت تقديرنامه از رئيس جمهور ( به ازاي هر تقديرنامه ۵/۳ امتياز) شماره ……………. تاریخ……………………….  

 

 

۷

 
وزير ذيربط يا معاون رئيس جمهور ( به ازاي هرتقديرنامه ۳ امتياز ) شماره ……………. تاریخ……………………….  
استاندار / معاون وزير/ رييس سازمان و  همتراز آن ( به ازاي هر تقديرنامه ۲ امتياز) شماره ……………. تاریخ……………………….  
مديركل مربوط (به ازاي هر تقديرنامه ۵/۱ امتياز) شماره ……………. تاریخ……………………….  
رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه/ناحيه(به ازاي هر تقديرنامه ۱ امتياز) شماره ……………. تاریخ……………………….  
مدير واحد آموزشي (به ازاي هر تقديرنامه ۵/۰ امتياز) شماره ……………. تاریخ……………………….  
كسب عنوان كارمند/ معلم نمونه در سطح دستگاه شماره ……………. تاریخ……………………….  
جمع امتياز  
ب ۲-۳- رفتاري :  
  معيار شاخص حداكثرامتياز امتياز مكتسبه
 

 

 

رفتار

شغلي

رعايت نظم و انضباط حضور به موقع در محل كار و جلسات، انجام به موقع تعهدات و استفاده موثر از اوقات اداري  
رعايت مقررات اداري رعايت احترام و سلسله مراتب اداري در سازمان و واحد  
رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع (براساس فرم نظر سنجي مندرج در بخشنامه شماره ۱۹۵۱۶۶/۱۹۰۰ ) و رعايت منشور حقوق شهروندي در نظام اداري مراجعيني كه با ذكر نام از وي اعلام رضايت نموده اند  
نارضايتي مراجعان  
                                                                                                                        جمع امتياز  
روابط و برخورد مناسب با همكاران شاخص رضايت امتياز مكتسبه
قابليت اعتماد  
انتقال دانش و تجربه به همكاران  
مشاركت و همكاري درانجام فعاليت هاي واحد حسب مورد  
رفتار و برخورد مناسب با ديگران  
                                                                                                                          جمع امتياز  
 

رفتار عمومي

پايبندي به فرهنگ سازماني و ارزش ها عمل به ارزش ها و فرهنگ سازماني حداكثر امتياز ۳  
عمل به ارزش هاي حرفه اي و شغلي حداكثر امتياز ۲  
عمل به مباني اخلاقي و رفتاري حداكثر امتياز ۳  
حضور فعال در مراسم و مناسك مذهبي حداكثر امتياز ۲  
                                                                                                                         جمع امتياز  
۱۰- نقاظ قوت و ضعف ارزشيابي شونده و توصيه هاي مقام مافوق باتوجه به نتيجه ارزشيابي :

نقاط قوت : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نقاط ضعف : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

توصيه ها : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۱۱- امتياز عوامل اختصاصي : …………….

۱۲- امتياز عوامل عمومي پشتيبان عملكرد: ………………….

۱۳- امتياز عوامل عمومي فرآيندي : ……………………….

۱۴- امتياز كل ارزشيابي : ……………………….

۱۵- نام و نام خانوادگي ارزشيابي كننده :                                                    امضاء

 

۱۶- نام و نام خانوادگي تائيد كننده :                                                          امضاء

 

۱۷- نظر ارزشيابي شونده : امتيازكل(با حروف)……………………………………..رويت شد.    امضاء

به امتياز ارزشيابي اخذ شده اعتراض دارم. بلي                                         خير             

۱۸- نام و نام خانوادگي مسئول واحد منابع انساني :

                                                                                                                       امضاء                                                                 تاريخ