شبکه تبادل فایل خراسان رضویict2.razaviedu.ir

نظر به راه اندازی سامانه تبادل فایل جدید و تعیین کارشناسان فناوری، به عنوان مدیر سیستم منطقه، شایسته است کارشناسان فناوری عزیز اطلاعات کارشناسی های دیگر منطقه خود را که از این سامانه استفاده می نمایند، اضافه نمایند.

شبکه تبادل فایل

حتما در آزمون های زیر  ویژه فرهنگیان به صورت رایگان شرکت کنید….

آزمون های ضمن خدمت وب سایت گزینه ها سامانه Ltms

آزمون آنلاین نظارت بالینی سامانه Ltms

آزمون آنلاین آشنایی با قرآن سامانه Ltms

آزمون آنلاین اخلاق فردی اجتماعی اداری سامانه Ltms

آزمون نهج البلاغه سامانه Ltms

آزمون وصیت نامه امام خمینی سامانه Ltms