دفتر مدیریت کلاس:

 

وزارت آموزش و پرورش

معاونت آموزش ابتدایی

جدول شماره (۵) ثبت غیبت دانش آموزان کلاس ……………………………

نام و نام خانوادگی تاریخ و علت غیبت (موجه/غیرموجه) جمع بندی
موجه غیرموجه
تاریخ
علت
تاریخ
علت
تاریخ
علت
تاریخ
علت
تاریخ
علت
تاریخ
علت
تاریخ
علت
تاریخ
علت
تاریخ
علت
تاریخ
علت
تاریخ
علت
تاریخ
علت
تاریخ
علت
تاریخ
علت
تاریخ
علت

 

 

جدول شماره (۶) ثبت عملکرد دانش آموزان …………………………. عنوان درس ……………………………..

نام و نام خانوادگی دانش آموز شرح عملکرد دانش آموز به صورت مختصر و توصیفی

 

 

 

جدول شماره (۶) ثبت عملکرد دانش آموزان …………………………. عنوان درس ……………………………..

نام و نام خانوادگی دانش آموز شرح عملکرد دانش آموز به صورت مختصر و توصیفی

 

جدول شماره (۷) ثبت گزارش ملاقات با اولیاء کلاس ……………………………

ردیف نام و نام خانوادگی دانش آموز نسبت تاریخ مراجعه موضوع مراجعه و نتایج آن
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰

 

 

جدول شماره (۷) ثبت گزارش ملاقات با اولیاء کلاس ……………………………

ردیف نام و نام خانوادگی دانش آموز نسبت تاریخ مراجعه موضوع مراجعه و نتایج آن
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰

 

جدول شماره (۸) ثبت جلسات توجیهی عمومی برای اولیاء کلاس ……………………………

تاریخ برگزاری :                          موضوع :                                 تعداد حاضرین :                  تعداد غایبین :
 

خلاصه مباحث مطرح شده : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نظرها و پیشنهادهای اولیاء : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

اسامی غایبین : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

تاریخ برگزاری :                          موضوع :                                 تعداد حاضرین :                  تعداد غایبین :
 

خلاصه مباحث مطرح شده : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نظرها و پیشنهادهای اولیاء : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

اسامی غایبین : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

تاریخ برگزاری :                          موضوع :                                 تعداد حاضرین :                  تعداد غایبین :
 

خلاصه مباحث مطرح شده : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نظرها و پیشنهادهای اولیاء : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

اسامی غایبین : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

جدول شماره (۸) ثبت جلسات توجیهی عمومی برای اولیاء کلاس ……………………………

تاریخ برگزاری :                          موضوع :                                 تعداد حاضرین :                  تعداد غایبین :
 

خلاصه مباحث مطرح شده : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نظرها و پیشنهادهای اولیاء : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

اسامی غایبین : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

تاریخ برگزاری :                          موضوع :                                 تعداد حاضرین :                  تعداد غایبین :
 

خلاصه مباحث مطرح شده : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نظرها و پیشنهادهای اولیاء : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

اسامی غایبین : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

تاریخ برگزاری :                          موضوع :                                 تعداد حاضرین :                  تعداد غایبین :
 

خلاصه مباحث مطرح شده : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نظرها و پیشنهادهای اولیاء : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

اسامی غایبین : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

اجتماعی  ششم

کلاس ………………………………………….

 

سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

 

یادداشت های روزانه

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 

یادداشت های روزانه

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….