بهترشدن دست خط بچه ها

نکته هایی برای بهترشدن دست خط بچه ها:

یکی از دلایلی که بچه ها نمی توانند خوش خط بنویسند، استفاده از مدادهای کوتاه است.

هنگامی که اندازه مداد از اندازه مشت کودک کوتاه تر شُد، مداد کاملی در اختیارش قرار دهید.

هنگامی که کودک مشغول نوشتن است دقت کنید تا سر و بدنش را زیاد پایین نگه ندارد و به کتاب و دفتر نزدیک نکند.

به کودک یادآور شوید که مداد را بالاتر از قسمت تراش خورده نگه دارد.
به او یاد دهید که هنگام نوشتن، هر چند دقیقه دستش را باز و بسته کند و استراحت دهد.

بررسی کنید که آیا کودک هنگام نوشتن مداد را خیلی محکم در دست می گیرد یا شل و آزاد.

بهترین حالت این است که کودک هنگام نوشتن مداد را به آرامی در دست بگیرد،

به طوریکه رد و اثر مداد بر انگشت وسط باقی نماند و دستش درد نگیرد.