براساس متن پیشنهادی آیین نامه اجرائی تبصره۲ماده۴۶قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان پیمانی واجدشرایط بادارابودن شرایط ذیل به استخدام رسمی درخواهندآمد.
۱-دارابودن پست حاکمیتی دردستگاه محل خدمت
۲-کسب شایستگیهای تخصصی ورفتاری طبق بندالف ماده۴۶قانون خدمات کشوری
۳-شرکت درآزمونهای عمومی وتخصصی طبق ماده۴۴قانون مدیریت خدمات کشوری
*کسانی که درزمان استخدام پیمانی درآزمونهای عمومی وتخصصی شرکت نموده اندبرای رسمی شدن نیازبه شرکت مجدددرآزمونهای بند۳راندارند.

♦️تذکر
??باابلاغ این آیین نامه کارکنان پیمانی ازبلاتکلیفی چگونگی استخدام رسمی خارج خواهندشد.
??ضمنا”رسمی شدن کارکنان ایثارگربراساس مقررات مندرج درقانون جامع حمایت ازایثارگران صورت می پذیرد.


ذخیره    دانلود