سوالات ازمون راهنمایی و رانندگی :

۱٫ این تابلو چیست ؟

۲٫این تابلو چیست ؟

۳٫٫این تابلو چیست ؟

۴٫این تابلو چیست ؟

۵٫این تابلو به چه معناست ؟

۶٫از زمانی که راننده تشخیص میدهد نیاز به توقف دارد تا لحضه به کار گرفتن ترمز ها چه نام دارد ؟