طوفان | زندگی | خداوند | بلا | خداوند | موفقیت | movafaghiat | bala

چگونه خداوند گاهی با کم کردن بلایی میخواهد ما را نجات دهد؟

گاهی آتشی که زندگی ما را فرا گرفته است می تواند نجاتگر ما در طوفان این عالم باشد و شاید خداوند با این آتش بلاها در زندگی ، می خواهد ما را به ساحل امید و آرزوهایمان برساند و اگر امروز مسئله و بلایی در زندگی ما قرار گرفته است باید بدانیم که این آتش بلا می تواند نجات دهنده ما از مسیرهای خطای زندگی مان باشد بعد با علاقه می پذیریم که ساقی هر چه ریزد از لطف اوست و به حکمت کارهای خدای مهربان هرگز شک نمی کنیم

واژه های کلیدی: طوفان | زندگی | خداوند | بلا | خداوند | موفقیت | movafaghiat | bala

دانلود و مشاهده چگونه خداوند گاهی با نزول بلایی میخواهد ما را نجات دهد؟