ماشین | پارس | تیوفایو | کلاس ۱۳ | pars | kelas 13 |

امکانات پارس تیوفایو کلاس 13

تفاوت پژو پارس تیوفایو کلاس ۱۳ با پژو پارس کلاس ۱۵ در مدل کلید ماشین و دکمه آینه ها و مارک صفحه کیلومتر و ضبط و دریچه گاز ماشین و ecu ماشین است

واژه های کلیدی: ماشین | پارس | تیوفایو | کلاس ۱۳ | pars | kelas 13 |

دانلود و مشاهده امکانات پارس تیوفایو کلاس ۱۳


ذخیره    دانلود