سامانه Ltms معاونت پرورشي و فرهنگي ، مركز برنامه ريزي نيروي انساني دوره ضمن خدمت برنامه ريزي و مديريت فعاليت هاي اردوهاي دانش
۳۲ ساعت) بصورت الكترونيكي در مرحله اول براي تمامي مديران ) سامانه Ltms آموزي را با كد دوره ۹۴۰۰۴۱۲
مدارس، مربيان پرورشي و مشاوران برگزار مي كند. همكاران مربوطه جهت كسب اطلاعات بيشتر و مراجعه نمايند.  از تاریخ۱۳ /۱۱/ ۹۶ تا ۱۵ /۱۱/ ثبت نام و در این دوره شرکت کنید.

ضمن خدمت آموزش و پرورش

همچنین این فرصت را پیدا خواهید کرد که شبیه ساز کاملی از آزمون های ضمن خدمت در اختیار داشته باشید تا با شرکت در این آزمون ها ضمن آشنایی با سوالات نمرات خود را در آزمون اصلی بیشتر کنید.

آزمون های ضمن خدمت وب سایت گزینه ها سامانه Ltms

آزمون آنلاین نظارت بالینی سامانه Ltms

آزمون آنلاین آشنایی با قرآن سامانه Ltms

آزمون آنلاین اخلاق فردی اجتماعی اداری سامانه Ltms

آزمون نهج البلاغه سامانه Ltms

آزمون وصیت نامه امام خمینی سامانه Ltms


ذخیره    دانلود