سامانه صدور گواهی حقوق و ضمانت اداره امور مالی http://10.69.78.13/mali

 

 • سامانه اطلاع رسانی روابط عومی وزارت
 • اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی
 • اداره فناوري اطلاعات آموزش و پرورش خراسان رضوي
 • پایگاه آمار و اطلاعات آموزش و پرورش خراسان رضوی
 • پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی
 • پورتال اداراي، آموزشي و پرورشي مدارس كشور
 • پایگاه اطلاع رسانی ویژه مدارس هوشمند
 • سامانه مدیریت یادگیری (ضمن خدمت)
 • سامانه آمار و اطلاعات دانش آموزی سناد
 • شبکه ملی مدارس ایران (رشد)
 • سامانه صدور گواهی حقوق و ضمانت اداره امور مالی

 


ذخیره    دانلود