احترام
به اطلاع مي رساند كارشناسي آموزش نيروي انساني ناحيه يك با همكاري حراست محترم در نظر دارد
دوره ضمن خدمت جستجو، امداد و نجات به مدت ۶ ساعت را با كد ۹۲۱۰۱۰۰۸ طي دو مرحله به تفكيك خواهران و
برادران برگزار نمايد. لذا كليه عزيزاني كه قبلا ثبت نام اوليه نموده، جهت شركت دركلاس مذكور، روز دوشنبه مورخ
۹۶/۱۱/۱۶ مطابق جدول ذيل به سالن اجتماعات اداره حضور يابند.
بديهي است عدم حضور به موقع به منزله انصراف از دوره تلقي مي گردد.


ذخیره    دانلود