بر اساس بخشنامه همکارانی که ستوات حق التدریس کمتر از ۲۴ ساعت داشتند با همراه داشتن ابلاغ میتوانند به امور اداری مراجعه نمایند و درخواست احتساب این سنوات را بدهند
پرداخت کسورات بازنشستگی : پرداخت کسورات سنوات حق التدریس این همکاران گرامی بر اساس حداقل حقوق سال ۹۶ و برابر یا هرماه ۲۳۳ هزار تومان محاسبه می شود و ذینفع میتواند این مبلغ را به صورت نقدی یا قسطی طی فیش پرداخت نماید .
تعداد این اقساط بر اساس تعداد ماه های قابل احتساب است یعنی حداقل مبلغ قسط باید ۲۳۳ هزار باشد.


ذخیره    دانلود